Erbjudandesida för TO6

Bakgrund

I maj 2024 är det aktuellt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO6 som emitterades i samband med företrädesemissionen som genomfördes i december 2023. Nyttjandeperioden kommer att fortgå från den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. För varje en (1) teckningsoption av serie TO6 i Prolight Diagnostics AB kan innehavaren teckna en (1) nya aktie. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2024, alternativt avyttras senast den 28 maj 2024, förfaller värdelösa.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO6:

Nyttjandeperiod:

20 maj 2024 – 31 maj 2024.

Teckningskurs:

0,10 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

217 513 494 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av 217 513 494 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras upp till cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 28 maj 2024.

Utspädning: 

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 ökar totala antalet aktier med 217 513 494, från 499 782 948 aktier till 717 296 442 aktier, och aktiekapitalet ökar med 21 751 349,40 SEK, från 49 978 294,80 SEK till 71 729 644,20 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 30,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2024, alternativt avyttras senast den 28 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 31 maj 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO6: Klicka här! 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Disclaimer

The prospectus and offerings may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Distribution of the Prospectus and offerings and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws. You can find the documents with restricted access below.