Nyckeltal

Första kvartalet Q1 2023 Koncern
(siffror inom parentes avser enbart mars 2022 då koncernen bildades 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 39 (1 298) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7 580 (-3 675) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 402 (3 225) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 43 740 (39 827) TSEK per 31 mars 2023.


Första kvartalet Q1 2023 Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 059 (144) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 318 (-2 554) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,00 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 032 (-2 382) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 519 (33 560) TSEK per 31 mars 2023.


Väsentliga händelser under kvartalet

 • Prolights dotterbolag Psyros uppnådde alla milstolpar för andra fasen av SBRI Healthcares stipendium, främst genom att producera funktionella prototyper för bolagets unika digitala immunanalys.
 • Prolights dotterbolag Psyros valde Integrated Technologies Limited (ITL) för att designa och utveckla det kommersiella instrumentet för den digitala immunanalysen. Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de fungerande prototyper som utvecklats internt hos dotterbolaget Psyros.
 • Prolight meddelade att utvecklingsprojektet inom distribuerad testning nådde en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester överfördes till plattformen. Testresultaten från projektet indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-plattformen PLD MicroFlex.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Prolights dotterbolag Psyros har lämnat in två prioriterade patentansökningar som täcker olika aspekter av multiplex för bolagets unika digitala immunanalys till Intellectual Property Office i Storbritannien.