Företrädesemission 2023

Bakgrund och Motiv

Prolight Diagnostics, ett svenskbaserat bolag inom medicinteknik, har under en längre period upplevt en tydlig efterfrågan på marknaden för användarvänliga och patientnära analyssystem, så kallade point-of-care (POC)-system. Primärvård, äldrevård, akutmottagningar och ambulanser efterfrågar snabba, tillförlitliga blodprovresultat redan då patienten undersöks första gången, i stället för att som idag tvingas skicka in blodprov till sjukhuslaboratorier och vänta timmar, dagar på provresultat. Tillgång till patientnära analyser är extra viktigt vid akuta tillstånd, exempelvis för patienter som uppvisar akuta bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt. I dessa situationer är det kritiskt att kunna ställa tidig och korrekt diagnos och inleda adekvat behandling för att rädda liv.

I syfte att möta denna efterfråga utvecklar Prolight ett nytt och flexibelt POC-system, Psyros™, som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester med lika god känslighet och precision som sjukhuslaboratorier, men med skillnaden att provsvar kan ges redan inom tio minuter. Genom att dessa provresultat kan erhållas tidigt i vårdkedjan kan läkare och vårdpersonal ställa korrekt diagnos och prioritera adekvata resurser till rätt patient. Härigenom kan även stora kostnadsbesparingar uppnås i den högt belastade sjukvården.

Bolagets lanseringsprodukt blir mätning av biomarkören troponin för att kunna upptäcka och utesluta en hjärtinfarkt. Vid en hjärtinfarkt, utsöndras troponinmolekyler i blodbanan från den skadade hjärtmuskeln.

Det senaste året har Bolagets egenutvecklade POC-system, PsyrosTM, uppvisat Proof-of-Performance för detektering och mätning av såväl troponin som för sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i mycket låga nivåer. Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt enligt definitionen i European Cardiology Society’s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Dessutom avser det nya POC-systemet med samma droppe blod även kunna testa flera biomarkörer samtidigt, så kallad multiplex.

Efter att bolaget självt tagit fram sex fungerande prototyper valdes Integrated Technologies Ltd för nästa steg i produktutvecklingen, för att säkerställa att det kommersiella instrumentet blir toppmodernt och i enlighet med alla regulatoriska standarder som krävs för ett diagnostiskt verktyg (IVD). Framgent ligger fokus på fortsatt utveckling av ett kommersiellt POC-systemet, redo för klinisk validering och säkerställande av att alla regulatoriska processer infrias för att erhålla ett regulatorisk IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation) godkännande inför den kommersiella lanseringen. Parallellt kommer bland annat arbetet med affärsutveckling accelereras.

Det är Prolights bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att finansiera fortsätt utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering har bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission, vilket vid full teckning tillför bolaget högst 98,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden:

 • Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 100 procent, däri ingår exempelvis:
  • Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
  • Användarvänlighets- och stabilitetsstudier

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 123,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden, från teckningsoptionerna av serie TO6, avses disponeras för följande användningsområden:

 • Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 20 procent, däri ingår exempelvis:
  • Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
  • Användarvänlighets- och stabilitetsstudier
 • Kliniska valideringsstudier, cirka 75 procent
 • Accelerera affärsutveckling med syfte att ingå partnerskap samt förbereda market access, cirka 5 procent

 

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden, från teckningsoptionerna av serie TO7, avses disponeras för följande användningsområden:

 • Lageruppbyggnad inför kommersiell lansering cirka 20 procent
 • Implementera processer för regulatoriskt godkännande, cirka 10 procent
 • Affärsutveckling, market access och pre-launch aktiviteter cirka 20 procent
 • Utveckling av tester för ytterligare biomarkörer, cirka 50 procent

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod:

4 december 2023 – 18 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter:

4 december 2023 – 13 december 2023.

Teckning med företrädesrätt:

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

Teckningskurs:

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid:

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 98,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 123,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 76,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Disclaimer

The prospectus and offerings may NOT be downloaded or read by persons residing in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or measures other than those under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Distribution of the Prospectus and offerings and participation in the Offer are subject to restrictions in law and other rules in some jurisdictions. The Company has not taken and will not take any steps to allow an offer to the public in any jurisdictions other than Sweden. The Offer is not addressed to persons domiciled in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where participation would require additional prospectuses, registration, or other measures than those arising under Swedish law or otherwise contrary to the rules of such jurisdiction. Consequently, the prospectus, the notification form and other documents relating to the Offer may not be distributed in or to said countries or any other jurisdiction where distribution or the Offer requires such action or otherwise violates applicable rules. Subscription of units and acquisition of securities in violation of the above limitations may be invalid. Persons receiving copies of the Prospectus must inform themselves of and comply with such restrictions. Measures in breach of the restrictions may constitute a breach of applicable securities laws. You can find the documents with restricted access below.