Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 27 maj 2024

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 27 maj 2024 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker, samt nyvaldes Kiarash Farr. Masoud Khayyami omvaldes till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 400 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 240 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 50 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

Justering av incitamentsprogram från 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att justera incitamentsprogrammet för anställda i bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd som inrättades enligt beslut från extra bolagsstämma den 4 augusti 2022. Justeringen innebär att den högsta tilldelning av personaloptioner per deltagare inom kategorin ”Ledning” höjs från 1 500 000 personaloptioner till 2 000 000 personaloptioner samt att högsta tilldelning av personaloptioner per deltagare inom kategorin ”Övriga värdefulla anställda” höjs från 200 000 personaloptioner till 300 000 personaloptioner. I övrigt ska incitamentsprogrammet löpa vidare med oförändrade villkor.

Incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd genom utgivande av s.k. personaloptioner. Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 2 000 000 personaloptioner som ska kunna erbjudas upp till 21 anställda i Psyros Diagnostics Ltd. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME handelsdagen före den dag som personaloptionen tilldelas.

För att säkerställa bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, beslutade även bolagsstämman om en riktad emission av 2 000 000 teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.