Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q1, 2023

Finansiell översikt

Första kvartalet Q1 2023 Koncern
(siffror inom parentes avser enbart mars 2022 då koncernen bildades 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 39 (1 298) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7 580 (-3 675) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 402 (3 225) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 43 740 (39 827) TSEK per 31 mars 2023.

Första kvartalet Q1 2023 Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 059 (144) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 318 (-2 554) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,00 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 032 (-2 382) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 519 (33 560) TSEK per 31 mars 2023.


Väsentliga händelser under kvartalet

 • Prolights dotterbolag Psyros uppnådde alla milstolpar för andra fasen av SBRI Healthcares stipendium, främst genom att producera funktionella prototyper för bolagets unika digitala immunanalys.
 • Prolights dotterbolag Psyros valde Integrated Technologies Limited (ITL) för att designa och utveckla det kommersiella instrumentet för den digitala immunanalysen. Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de fungerande prototyper som utvecklats internt hos dotterbolaget Psyros.
 • Prolight meddelade att utvecklingsprojektet inom distribuerad testning nådde en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester överfördes till plattformen. Testresultaten från projektet indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-plattformen PLD MicroFlex.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Prolights dotterbolag Psyros har lämnat in två prioriterade patentansökningar som täcker olika aspekter av multiplex för bolagets unika digitala immunanalys till Intellectual Property Office i Storbritannien.

VD:s kommentar
Vi har arbetat intensivt under årets första kvartal med vår unika digitala immunanalys. Plattformen kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för många andra kliniska tester inom stora indikationsområden. 

Under kvartalet valde vi Integrated Technologies Limited (ITL) som partner för att utveckla det kommersiella instrumentet. Samarbetet ingicks för att säkerställa att det kommersiella instrumentet är toppmodernt och i enlighet med alla regulatoriska standarder som krävs för en in vitro diagnostik produkt (IVD). ITL bidrar med djup tillverkningskunskap och hög kompetens inom optik och maskinteknik. Vi är mycket nöjda med vårt val av partner och har redan inlett ett gott samarbete. 

Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de fullt fungerande prototyper på forskningsnivå som vi utvecklat internt. Vi har i dagsläget sex prototypenheter som kommer att användas vid utvecklingen av reagenstestkortet och för att definiera kraven för utvecklingen av den kommersiella plattformen. 

När det gäller den interna pilotproduktionen av testkort kommer den att starta under maj månad i våra renoverade och anpassade lokaler. 

Ett gott tecken på den höga nivå vi håller inom bolaget är stipendiet från SBRI Healthcare. Under kvartalet slutfördes fas två för stipendiet om cirka 1 miljon pund som erhölls förra året. Anslaget var villkorat av genomförandet av vissa milstolpar som nu uppfyllts eller överträffats, inklusive utvecklingen de fullt fungerande prototyperna. Stipendiet har påskyndat utvecklingen av den digitala immunanalysen och är ett stort erkännande. 
 
Under kvartalet kunde vi dessutom glädjas åt att TTP nådde en positiv milstolpe i utvecklingsprojektet inom distribuerad testning för PLD MicroFlex; två laboratoriebaserade diagnostiska tester överfördes till plattformen vilket indikerar att plattformen kommer att kunna användas för kommersiellt tillgängliga laboratorietester. TTP arbetar nu med att identifiera en lämplig kommersiell partner för att fortsätta den utveckling som krävs för att ta tekniken till lansering. Vi följer deras arbete med stort intresse. 

Efter utgången av kvartalet lämnade vi in två prioriterade patentansökningar som täcker olika aspekter av multiplex till Intellectual Property Office i Storbritannien. Multiplex innebär detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov. Genom att använda vår unika teknik för att räkna enskilda molekyler kan multiplex utföras i en enda droppe blod utan att provet behöver delas upp i separata områden. Fördelen med vår teknik är att provvolymen förblir extremt liten, att systemet blir enkelt att tillverka, men att det ändå kan erbjuda möjligheten att detektera mycket låga koncentrationer av biomarkörer med hög specificitet.

Sedan tidigare har vårt dotterbolag Psyros lämnat in tre patentansökningar för sin unika digitala immunanalysteknik. Den första ansökan har gått igenom PCT-fasen och drivs nu vidare i olika territorier över världen. Den andra och tredje ansökan befinner sig i PCT-fas. De två nya patentansökningarna går in i PCT-fas 2024.

Sammantaget har vår banbrytande produktplattform för digital immunanalys en enorm potential och i ett första steg är vi mycket väl positionerade för att kunna ta en högkänslig troponinanalys till marknaden. Systemet är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör det oerhört kostnadseffektivt, precis det marknaden efterfrågar. Jag ser fram emot att återkomma till er. 

Lund i maj 2023

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)