Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2023

Finansiell översikt
Andra kvartalet, 1 april – 30 juni, Q2 2023 Koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 101 (2 311) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –8 033 (-7 055) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 571 (-10 210) TSEK.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2023 Koncern
(siffror inom parentes avser mars – juni 2022 då koncernen bildades 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 140 (3 609) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –15 613 (-10 730) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 972 (-6 951) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Prolight visade proof-of-performance för högkänsligt troponin genom att kvantifiera enskilda molekyler av proteinet troponin ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L), vilket banar väg för att snabbt och tidigt kunna upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt.
 • Prolights dotterbolag Psyros lämnade in ytterligare två prioriterade patentansökningar till Intellectual Property Office i Storbritannien. Den ena ansökan täcker olika aspekter av multiplex och den andra ansökan använder en liknande metod för att möjliggöra mätning av samma biomarkör vid både mycket låga och mycket höga koncentrationer samtidigt. 
 • Prolight Diagnostics årstämma ägde rum den 11 maj 2023. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Masoud Khayyami valdes till ordförande för styrelsen.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Prolight medverkade vid den internationella kongressen 2023 AACC* Annual Scientific
  Meeting + Clinical Lab Expo i Kalifornien, USA och visade för första gången upp ett koncept av bolagets POC-plattform Psyros™.

*AACC har bytt namn till Association for Diagnostic & Laboratory Medicine (ADLM)
 
 
VD:s kommentar
Under kvartalet nådde vi vår viktigaste milstolpe hittills när vi visade proof-of-performance för högkänsligt troponin. Att kvantifiera enskilda molekyler av proteinet troponin ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L) banar väg för att snabbt och tidigt kunna upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt.
 
Vår nya banbrytande teknik öppnar upp möjligheter att kunna utveckla nya tester för patientnära testning (POC, point-of-care) inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Baserat på vår unika teknik utvecklar vi en testplattform för patientnära testning vilket kan minska sjukvårdskostnaderna och förbättra patienternas livskvalitet. Efter troponin vore det naturligt att expandera till andra biomarkörer, exempelvis inom hjärtområdet såsom BNP/Nt-pro-BNP och D-Dimer.
 
Vid den internationella kongressen 2023 AACC* Annual Scientific Meeting + Clinical Lab Expo i Kalifornien i juli, en av de högst ansedda IVD-kongresserna i världen, kunde vi för första gången visa upp ett koncept av vår digitala POC-plattform. Systemkonceptet baseras på den pågående instrumentutvecklingen som sker tillsammans med vår utvecklingspartner ITL (Integrated Technologies Limited). Det banbrytande i att kunna räkna enskilda molekyler på ett litet bärbart POC-instrument rönte stort intresse och vi tog emot ett hundratal intresserade besökare från hela världen i vår utställning. Det var mycket inspirerande att vid upprepade tillfällen få bekräftelse på hur innovativ och unik vår nya digitala POC-teknik är och hur den kan komma sjukvården och patienter till extremt stor nytta. Det stora intresset Prolight fick under denna kongress inspirerar oss mycket och bekräftar att bolaget är på helt rätt väg.

I och med kongressen inleddes en intensifiering av vår affärsutveckling för Psyros™ med bl. a enskilda möten med företrädare från stora globala diagnostik företag vilka vi kommer att följa upp. I samband med kongressen tog vi även fram en ny grafisk profil, logotyp och en helt ny hemsida, www.prolightdx.com. Bolaget heter även fortsättningsvis Prolight och vårt digitala POC-system heter Psyros™, efter det bolag som vi förvärvade
som från början utvecklade den banbrytande tekniken.
 
Under 2023 kongressen visade även TTP (The Technology Partnership) upp en modell av den fullt fungerande prototypen av vårt andra POC-system, MicroFlex, med ett innovativt testkort med ett integrerat provtagningsrör och en inbyggd centrifug som kan erbjuda en automatiserad POC-plattform för immunodiagnostik. Dessutom visade TTP för första gången upp ett nytt hållbart testkort, ecoflex, tillsammans med ett nytt, mindre instrument-
koncept för MicroFlex med möjlighet att utföra ELISA tester för exempelvis distribuerad testning. Enligt TTP var intresset för MicroFlex mycket stort under kongressen och de planerar nu flera marknadsaktiviteter och uppföljande möten inom ramen för vårt existerande kommersialiseringsavtal.
 
Med den nyskapande tekniken bakom Psyros™ digitala immunoanalys finns möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma instrument. I början av kvartalet lämnade vi in två prioriterade patent-
ansökningar till Intellectual Property Office i Storbritannien. De täcker olika aspekter av multiplex dvs detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov. Genom att använda Prolights unika teknik för räkning av enskilda molekyler kan multiplex utföras i en enda droppe blod utan att provet behöver delas upp.
 
En potentiell tillämpning för multiplex är utvecklingen av paneler som mäter biomarkörer som motsvarar flera sjukdomar med liknande symtom. Tekniken kan leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning som i slutändan kan leda till stora hälsoekonomiska fördelar. En annan tillämpning är kombinerad användning av flera biomarkörer relaterade till samma sjukdom. Kombinationen kan ge bättre sensitivitet och specificitet, dvs kan ge högre noggrannhet när diagnos ska ställas.
 
Vår plattform kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för en rad andra kliniska tester för ett brett spektrum av indikationer. Systemet är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör det oerhört kostnadseffektivt, precis det marknaden efterfrågar. Jag ser fram emot att återkomma till er.
 
Lund i augusti 2023

Ulf Bladin
VD, Prolight Diagnostics AB (publ)
 
*AACC har bytt namn till Association for Diagnostic & Laboratory Medicine (ADLM)