Prolight gör nedskrivning för MicroFlex och senarelägger publicering av årsredovisningen

Prolight Diagnostics AB (publ) har idag beslutat att skriva ned kapitaliserade utvecklingskostnader avseende troponintestning med det analoga POC-systemet MicroFlex med 113 MSEK. Nedskrivningen påverkar resultatet för 2023 men har ingen kassaflödeseffekt. Arbetet med bolagets årsredovisning försenas genom åtgärden och nytt publiceringsdatum är 30 april 2024.
 
Bakgrunden till nedskrivningen är att testning med den enskilda biomarkören troponin på POC-systemet MicroFlex inte längre beräknas bli framgångsrik eftersom Prolights digitala POC-system Psyros™ har uppvisat överlägsen prestanda.
 
Det kommersialiseringsavtal som tecknades med The Technology Partnership plc (TTP) i november 2022, påverkas inte av beslutet då det omfattar flera andra biomarkörer som bedöms ha stor marknadspotential. TTP fortsätter att driva vidareutvecklingen och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till MicroFlex. Prolight Diagnostics är enligt kommersialiseringsavtalet berättigat till ersättning när framtida intäkter genereras.
 
Nedskrivningen görs i bolagets årsredovisning för 2023. Nytt publiceringsdatum för årsredovisningen är den 30 april 2024. Därmed senareläggs även årsstämman i Prolight Diagnostics till 27 maj 2024. Ny kallelse kommer att meddelas i separat pressmeddelande.