Prolight meddelar positiva redovisningsjusteringar avseende helåret 2023

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets bokslutskommuniké för 2023 innehåller en för lågt uppskattad fordran på det brittiska skatteverket relaterat till forskning och utveckling. Den reviderade uppskattningen av Prolights fordran är cirka 5,6 miljoner kronor högre än tidigare redovisat. I årsredovisningen för 2023, som publiceras den 23 april 2024, kommer Prolight därmed att redovisa ett antal centrala poster till högre belopp än tidigare.

Prolights dotterbolag, brittiska Psyros Diagnostics, har för 2023 redovisat en för låg uppskattning av bolagets skattefordran som understiger det högre uppskattade beloppet med cirka 5 639 000 kronor. Misstaget uppdagades under arbetet med att färdigställa Prolights årsredovisning för 2023.

“Det är tråkigt att detta inte uppdagades tidigare så att vår bokslutskommuniké hade varit mer rättvisande. Vi är dock glada för att den reviderade uppskattningen förbättrar resultatet för 2023”, säger Ulf Bladin.

Prolights årsredovisning publiceras den 23 april 2024. I följande sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning per 31/12 2023 visas hur korrigeringen påverkar koncernens nyckeltal.

Resultaträkning Koncern

Belopp i tkr Innan justering Koncernen
2023-01-01
2023-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 0
Aktiverat arbete för egen räkning 12 574 638
Övriga rörelseintäkter 6 108 914 11 748 113
Summa rörelsens intäkter 18 683 552 24 322 751
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -30 738 665
Personalkostnader -15 204 74
Avskrivningar -775 245
Övriga rörelsekostnader -122 84
Summa rörelsens kostnader -46 841 495
Rörelseresultat – 28 107 514 -22 518 744
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
546 346
Räntekostnader och liknande resultatposter -189 009
Summa finansiella poster 357 337
Resultat efter finansiella poster – 27 750 177 -22 161 407
Skatt på årets
resultat
0
Årets resultat – 27 750 177 -22 161 407

Balansräkning Koncern

Belopp i tkr Koncernen
2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 137 999 970
Patent 1 864 686
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar 85 922 459
225 787 115
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 694 278
2 694 278
Summa anläggningstillgångar 228 481 393
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 3 936 437 9 422 19
Skattefordran 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 158 025
Tecknat men ej inbetalt kapital 31 197 429
35 291 891 40 777 65
Likvida medel 13 274 287
Summa omsättningstillgångar 48 566 178 54 051 937
SUMMA TILLGÅNGAR 277 126 605 282 533 330

Belopp i tkr Koncernen
2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 34 682 296
Pågående nyemission 15 038 855
Övrigt tillskjutet kapital 237 226 294
Annat eget kapital – 46 175 770 -40 655 053
Årets resultat
Summa eget kapital 240 885 667 246 292 392
Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder 17 791 558
Summa avsättningar 17 791 558
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 175 528
Övriga skulder 13 316 896
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 956 956
Summa kortfristiga skulder 18 449 380
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 277 126 605 282 533 330