Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande. Prolights styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande.

Prolight utfärdar rättelse av det pressmeddelande som publicerades tidigare idag, den 9 januari 2024, kl. 14.45. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med. Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, som beslutades av styrelsen den 26 oktober 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 27 november 2023 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen har Prolights styrelse idag beslutat om en riktad emission av units till de emissionsgaranter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nya units (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,70 SEK per unit vilket motsvarar 0,35 SEK per aktie. Samtliga units som emitterats genom Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units. Flera av garanterna har valt att erhålla garantiersättningen i form av nya units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 1 285 714 units. Varje unit i Ersättningsemissionen består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7. Sammanlagt emitteras 2 571 428 aktier, 2 571 428 teckningsoptioner av serie TO6 och 1 285 714 teckningsoptioner av serie TO7 genom Ersättningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning. Teckningskursen fastställdes till 0,70 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie, motsvarade teckningskursen i Företrädesemissionen, vilken förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena samt i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta och rådande marknadsförhållanden bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för kontant utbetalning.
 
Aktier och aktiekapital
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 571 428 aktier från 497 211 520 aktier till 499 782 948 aktier, och aktiekapitalet ökar med 257 142,80 SEK, från 49 721 152,00 SEK till 49 978 294,80 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).
 
För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 i Ersättningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 571 428 aktier, från 499 782 948 aktier till 502 354 376 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 257 142,80 SEK, från 49 978 294,80 SEK till 50 235 437,60 SEK.
 
För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 i Ersättningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 285 714 aktier, från 502 354 376 aktier till 503 640 090 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 128 571,40 SEK, från 50 235 437,60 SEK till 50 364 009,00 SEK.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bladin, VD
E-post: ub@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com
 
Om Prolight
Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssytem även kallat Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom det Prospekt som Prolight offentliggjort via Bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk för emittenter.