Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight Diagnostics har fastställts till 0,10 SEK per aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet 2023 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 ska fastställas till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,4375 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,14 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,10 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.prolightdx.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 20 maj 2024 – 31 maj 2024.

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 217 513 494 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av 217 513 494 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras upp till cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 28 maj 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2024, alternativt avyttras senast den 28 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs det att innehavaren aktivt utnyttjar teckningsoptionerna för teckning av aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 maj 2024.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 ökar totala antalet aktier med 217 513 494, från 499 782 948 aktier till 717 296 442 aktier, och aktiekapitalet ökar med 21 751 349,40 SEK, från 49 978 294,80 SEK till 71 729 644,20 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 30,3 procent av det totala antalet aktier och med cirka 30,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.prolightdx.com.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.