Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till 44,8 procent och Prolight Diagnostics tillförs cirka 9,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prolight Diagnostics AB (publ) (“Prolight” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2023 i Bolagets företrädesemission av units. Totalt nyttjades 97 504 157 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 44,8 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 97 504 157 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Prolight cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågick under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 fastställdes till 0,10 SEK.

Totalt nyttjades 97 504 157 teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av 97 504 157 aktier i Bolaget, innebärandes att cirka 44,8 procent av totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjades för teckning av nya aktier i Prolight.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 ökar totala antalet aktier med 97 504 157, från 499 782 948 aktier till 597 287 105 aktier, och aktiekapitalet ökar med 9 750 415,70 SEK, från 49 978 294,80 SEK till 59 728 710,50 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 16,3 procent av det totala antalet aktier och med cirka 16,3 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.