Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2023

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 11 maj 2023 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Masoud Khayyami omvaldes till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 200 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 120 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 35 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.