Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad

Den 19 februari beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2019. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 95 902,20 kr genom nyemission av 959 022 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP. Teckningskurs är 2,6375 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat den dag faktura förföll (18 februari). Utspädningen blir ca 0,76 % för befintliga aktieägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 127 258 085 st.

TTP och Prolight Diagnostics samarbetar, i syfte att utveckla en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT). Som första analys pågår utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

19 februari 2020

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 den 19 februari 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2020-02-19.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POC). POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.