Bokslutskommuniké 2016 Prolight Diagnostics

Finansiella nyckeltal

  • Omsättningen 2017 uppgick till 0 kronor (0) och årets resultat blev – 2,0 MSEK (-2,1).
  • Likvida medel per 2016-12-31 uppgick till 23,2 MSEK (0,8)

Väsentliga händelser under 2016

Samarbetsavtal
Under första delen av 2016 fokuserade Prolight Diagnostics på upprättandet av ett avtal med vår etablerade samarbetspartner The Technology Partnership (TTP i Cambridge UK), i syfte att starta utvecklingen av en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT). Som första analys planeras utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt som vid framgångsrikt utvecklingsarbete kan bli en världsunik produkt.

Internationell konferens
Företagets deltagande i en internationell konferens under tidig höst, konfirmerade det ökade intresset och användandet av den patientnära testningen utanför sjukhuslaboratoriet.

Ny VD
I slutet a september anställdes Maria Holmlund som ny VD. Maria har mer än 25 års erfarenhet från internationella diagnostik bolag med fokus på marknadsföring och försäljning, där hon innehaft seniora positioner.

Patent
Under hösten beviljade amerikanska patentverket en kompletterande ansökan om patentskydd för bolagets egen utvecklade Elisa – teknologi, ett viktigt komplement till tidigare godkända patent i Sverige och ett tiotal andra Europeiska länder.

Kapitalanskaffning
Under årets senare del genomfördes kapitalanskaffning i form av en partiellt garanterad företrädesemission med spridning till allmänheten, inför planerad listning på NGM Nordic MTF under första kvartalet 2017. G&W Fondkommission var finansiell rådgivare åt bolaget i samband med erbjudandet.

Emissionens omfattning
Emissionen omfattade 31 070 849 andelar motsvarande ca 23,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanterades genom garantiåtaganden till ca 90%. Medlen ska i huvudsak användas till löpande kostnader och finansiering av den första fasen i utvecklingen av en ny diagnostikplattform i samarbete med The Technology Partnership.

VD-kommentar
Uppstartsarbetet med TTP skedde tidigt i januari. Projektets första fas fokuserar på att säkerställa att förutsättningar finns för att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin,för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

Mot bakgrund av den stora mängd personer i världen som är drabbade, har sjukvården ett stort behov av att kunna utesluta hjärtinfarkt så tidigt i vårdkedjan som möjligt.

Patienter med befarad hjärtinfarkt orsakar vården stora kostnader, och kan leda till onödig sjukhusvistelse tex. på överbelastade akutmottagningar som kan undvikas med stöd av en snabb och säker diagnos metod.

Den som får fram ett POC test för högkänsligt troponin har en produkt som marknaden efterfrågar. Tillsammans med TTP är vårt mål att inom 2 år ha utvecklat ett sådant test förutsatt att det påbörjade utvecklingsarbetet infriar våra förväntningar. Även om vi nyligen påbörjat vårt konkreta samarbete med TTP är vi mycket nöjda med utvecklingen hittills. Vi möter en organisation med stort kunnande och engagemang för vårt projekt.

Kommande rapporttillfällen:
Kvartalsredogörelse januari-mars 2017-05-19

Halvårsrapport januari-juni 2017-08-25

Kvartalsredogörelse juli-sept 2017- 11-23

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lund den 23 februari 2017

Prolight Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Styrelseordförande Mats Persson telefon +46 705 11 46 36, E-post: mats.persson@mp-konsult.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Bokslutskommunike 2016.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.