Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 24 februari 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag (punkt 6) i kallelsen.

Beslutet innebär bl.a. att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 14 500 000 kronor och högst 58 000 000 kronor. Vidare innebär beslutet att gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 145 000 000 och högst 580 000 000.

Beslutet innebär även en ny punkt förs in i bolagsordningen enligt vilken styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen, samt att styrelsen får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Vidare innebär beslutet att vissa redaktionella ändringar görs av bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag (punkt 7) i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 57,9 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska gälla utöver det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 5 maj 2021.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag (punkt 8) i kallelsen, att godkänna styrelsens beslut från den 24 januari 2022 om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 182 813,50 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 5 591 406,70 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO4 och högst 3 727 604,50 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO5.

Högst 111 828 135 units kan komma att emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units, dvs. tre (3) nya aktier och tre (3) nya teckningsoptioner av serie TO4, och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 0,95 kronor per aktie. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 ger under perioden 1 februari 2024 till och med den 29 februari 2024 rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 1,20 kronor per aktie.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 3 mars 2022. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande kommer att vara den 1 mars 2022. Teckning ska ske under perioden från och med den 7 mars 2022 till och med den 22 mars 2022. Emissionskursen för varje unit kommer vara 0,69 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,69 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Det fullständiga förslaget framgår av punkt 8 i kallelsen.

Företrädesemissionen är på förhand säkerställd upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission bestående av externa investerare.

Emissionen syftar främst till att tillföra resurser för fortsatt utveckling av Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik för digital immunanalys och integrering i Prolight Diagnostics produkterbjudande. Medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av Prolight Diagnostics (PLD) MicroFlex-plattform för ”distributed testing” i linje med att inkludera fler biomarkörer och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. Förvärvet av Psyros sker till fullo med nyemitterade aktier.

För ytterligare information:

Prolight Diagnostics AB (publ),
Ulf Bladin (VD),
Telefon: +46 73 582 39 87
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.