Idag inleds teckningsperioden i Prolight Diagnostics företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Den 24 januari 2022 tog styrelsen i Prolight Diagnostics beslut att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission, med möjlighet till teckning utan företräde även av allmänheten, sedermera godkänd av extra bolagsstämma den 24 februari 2022. Emissionen omfattar 111 828 135 units motsvarande cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Den 20 januari 2022 tecknade Prolight Diagnostics AB (”Prolight” eller ”Bolaget”) avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd (”Psyros”) och den 1 mars tillträdde Bolaget aktierna i Psyros. Förvärvet av Psyros sker som meddelats till fullo genom apport med nyemitterade aktier. Se pressmeddelande från den 20 januari samt 1 mars 2022 för vidare information om denna del av transaktionen samt prospekt offentliggjort den 4 mars 2022.

Den aktuella företrädesemissionen syftar främst till att tillföra resurser för fortsatt utveckling av Psyros banbrytande POC teknik för digital immunanalys och integrering i Prolights produkterbjudande. Medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av Prolights MicroFlex-plattform för ”distributed testing” – distribuerad provtagning och analys – i linje med att inkludera fler biomarkörer och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex.

Sammanfattning av företrädesemissionen
Teckningstid för emissionen är 7 mars – 22 mars 2022.

Företrädesrätt: Fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) units. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units till en kurs om 0,69 SEK/unit, motsvarande 0,69 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner, en vardera av serie TO4 respektive TO5. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,95 SEK. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 29 februari 2024 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 1,20 SEK.

Emissionsbelopp vid full teckning är cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 respektive TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare ca 53 MSEK respektive ca 45 MSEK.

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen var den 3 mars 2022.

Handel med uniträtter (UR) pågår under perioden 7 mars – 17 mars.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker från och med den 7 mars fram tills emissionens registrering vid Bolagsverket, vilken kommer att meddelas senare.

Eventuell övertilldelning: Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av units, på motsvarande villkor, om högst cirka 15 MSEK.

Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Garantiförbindelser har ingåtts genom sedvanliga garantiavtal, inga säkerheter har i samband med detta ställts och inga likvida medel har deponerats för uppfyllandet av dessa garantiåtaganden. Utfästelser om teckning uppgående till 0,5 MSEK har erhållits från Bolagets VD Ulf Bladin.

Tidplan
Måndag 7 mars 2022 Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU startar

Torsdag 17 mars 2022 Handel med uniträtter avslutas

Tisdag 22 mars 2022 Teckningsperioden avslutas

Fredag 25 mars 2022 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt, anmälningssedel och emissionsteaser finns tillgängliga på www.fi.se, www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.gwkapital.se , samt via www.aqurat.se.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Prolight Diagnostics i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission agerar som utsett emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ),
Ulf Bladin (VD),
telefon: +46 72 858 40 88.
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-03-07.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är Bolagets Mentor, telefon: 08-503 000 50.