Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 13.00, hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm. 

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017, dels senast klockan 16.00 den 12 maj 2017 anmäla sig skriftligen till Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller per telefon 046-16 20 70 eller per e-post till info@prolightdiagnostics.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 12 maj 2017 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.prolightdiagnostics.se.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisor suppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Förslag avseende punkt 8
Förslaget är att 4 styrelseledamöter skall väljas. Ingen suppleant. En revisor utan suppleant.

Förslag avseende punkt 9
Förslaget är att styrelsearvoden skall utgå med ett basbelopp till ledamot och två basbelopp till ordförande. Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för bolaget.

Förslag avseende punkt 10
Förslaget är omval av sittande styrelse. Till revisor föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor. 

Förslag avseende punkt 11
För att möjliggöra ytterligare emissioner föreslår styrelsen att stämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen. Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att styrelsen fattar beslut om nyemission som gör det möjligt att registrera nedan föreslagna förändringar. Ändringar föreslås även av § 13 för att anpassa till lagändring.

Nuvarande lydelse:
§ 4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier

§ 13. INFÖRANDE AV AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 Kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 Kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse:
§ 4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 aktier.

§ 13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag avseende punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissionen av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 125 000 000 aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund från och med den dag som följer av aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att finnas på bolagets hemsida.

Lund i april 2017
Prolight Diagnostics AB (publ)
STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kallelse till arsstamma.pdf