Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

Information om åtgärder med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19 kommer Bolaget att vidta ett antal försiktighetsåtgärder. Inregisteringen påbörjas först kl. 09.30 och ingen dryck eller förtäring kommer att serveras vid stämman. Sedvanliga anföranden kommer att minimeras och antalet närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmuntrar aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud i stället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman på Bolagets hemsida om nödvändigt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 maj 2020, dels senast klockan 16.00 den 14 maj 2020 ha anmält sig skriftligen till Prolight Diagnostics AB, Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm, eller per telefon 08-500 462 22 eller per e-post till info@prolightdiagnostics.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 14 maj 2020 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.prolightdiagnostics.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

13. Beslut om principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

14. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15. Stämman avslutas.

Förslag avseende punkt 9

Förslaget är att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Förslag avseende punkt 10

Förslaget är att styrelsearvoden skall utgå med 75 000 kr till ledamot och 150 000 kr till ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Förslag avseende punkt 11

Förslaget är omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund. Mats Persson har förklarat att han inte står till förfogande för nyval. Till nyval av styrelseledamot föreslås Ulf Bladin. Masoud Khayyami föreslås som ny styrelseordförande.

Ulf Bladin är född 1964 och har en Medicinekandidatexamen från Karolinska Institutet samt en Civilekonom- och Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf är för närvarande partner på Rewell Medical AB och har även ett engagemang i SpectraCure sedan maj 2019. Ulf har tidigare varit bland annat General Manager och Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, samt Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB.

Till revisor föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. MAZARS SET har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer det att föreslå Jesper Ahlkvist till ny huvudansvarig revisor för uppdraget.

Förslag avseende punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom.Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 30 000 000 aktier.

Skälet till förslaget är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar och förvärv.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Förslag till punkt 13

Förslaget är att årsstämman beslutar om de principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter som framgår av Bilaga 1.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Grev Turegatan 35 i Stockholm från och med den dag som följer av aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att finnas på Bolagets hemsida.

Övrigt

För beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i april 2020

Prolight Diagnostics AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 den 21 april 2020 .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-i-Prolight-Diagnostics-AB-publ.pdf
Bilaga-1-till-kallelse-till-arsstamma-2020.pdf