Kommuniké från årsstämma 2017 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll fredagen den 19 maj klockan 13.00 årsstämma på G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, Stockholm.

VD kommenterar
Uppstartsarbetet med The Technology Partnership i Cambridge, skedde tidigt i januari. Projektets första fas fokuserar på att säkerställa att förutsättningar finns för att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

Vi konstaterar att den viktigaste mätparametern i vårt framtida test – känsligheten, som ger möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin – utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostik-marknadens satta kriterier. Att vi nu har tagit ett viktigt och stort steg i utvecklingen av det patientnära testsystem för högkänsligt troponin som marknaden efterfrågar är mycket positivt. Detta innebär att projektet i sin helhet ligger på plan. Idag finns inget sådant test på marknaden i Point of Care format. Ett viktigt delmål inom fas 1 har uppnåtts.

Vid misstänkt hjärtinfarkt är en stor andel patienter som anländer till akutavdelningar med bröstsmärtor inte i riskzonen. I en svensk studie har andelen visat sig vara så hög som 60 %. Det är därför viktigt både för sjukvården och patienten att så tidigt i vårdkedjan som möjligt utesluta hjärtinfarkt och att sjukvårdens knappa resurser används optimalt. Ett snabbt och högkänsligt troponintest, i Point of Care format, kan ge ett mycket värdefullt stöd i den processen och påverka sjukvårdsekonomin positivt.

Stämman beslöt

  • Att fastställa resultat och balansräkning.
  • Att årets underskott avräknas mot till förfogande stående vinstmedel.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  • Att 5 styrelseledamöter skall väljas. Ingen suppleant. En revisor utan suppleant.
  • Att styrelsearvoden skall utgå med ett basbelopp till ledamot och två basbelopp till ordförande. Styrelseledamot kan om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för bolaget.
  • Sittande styrelse omvaldes. För revision omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor
  • För att möjliggöra ytterligare emissioner beslutade stämman om nedanstående ändring av bolagsordningen. Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att styrelsen fattar beslut om nyemission som gör det möjligt att registrera nedan föreslagna förändringar.

Ändringar av § 13 beslutades enligt nedan för att anpassa till lagändring.

Nuvarande lydelse:
§ 4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier

§ 13. INFÖRANDE AV AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 Kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 Kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ny lydelse:
§ 4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000 aktier.

§ 13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissionen av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 125 000 000 aktier.

Besluten överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag, förutom antalet styrelsemedlemmar där förslaget felaktigt var 4, vilket korrigerades till 5 under stämman.

Alla beslut var enhälliga.

Bilder visade på årsstämman finns tillgängliga på hemsidan.

19 maj 2017

För ytterligare information kontakta
Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262
E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Styrelseordförande Mats Persson telefon +46 (0) 705 114 636
E-post: mats.persson@mp-konsult.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.