Kommuniké från årsstämma 2018 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2018 årsstämma, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9 – 11 i Stockholm

VD kommenterar

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och drabbar cirka tre personer per timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 40e sekund. Samtidigt är en stor andel av de patienter som anländer till akutavdelningen med bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt inte i riskzonen. All sjukvård, världen runt, måste hushålla med knappa resurser. Ju tidigare rätt diagnos kan ställas desto snabbare kan effektiv och korrekt behandling sättas in. Är det eller är det inte hjärtinfarkt? Det är därför viktigt både för sjukvården och patienten att så tidigt som möjligt i vårdkedjan kunna diagnostisera eller utesluta hjärtinfarkt. Ett snabbt och högkänsligt troponintest, i Point of Care-format, kan ge ett mycket värdefullt stöd i den processen. En tidig och snabb diagnos kan bidra till att rädda liv, samt att sjukvårdens resurser används optimalt, samtidigt som sjukvårdsekonomin påverkas positivt.

Idag används mätning av högkänsligt troponin, ett ämne som frisätts i blodet vid hjärtinfarkt. Blodproverna mäts oftast på sjukhuslaboratoriernas stora lab-plattformar, där tiden för att erhålla ett provsvar kan röra sig om timmar upp till dagar. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet, där små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar.

Idag finns ännu inget POCT-test som möter marknadens satta kriterier för högkänsligt troponin.

Behovet av ett sådant test är stort. Våra kontakter med internationella läkare inom hjärt- och kärlområdet bekräftar det. Vår affärsidé är därför att utveckla ett snabbt och högkänsligt troponintest i POCT-format, som ska svara upp mot det behovet.

Vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete. Huvudsakligen sker detta i mycket gott samarbete med vår internationella väletablerade teknologipartner, The Technology Partnership (TTP) i Cambridge. Utvecklingen bedrivs utifrån våra respektive företags patenterade teknologier – båda väl anpassade för att tillsammans åstadkomma en ny POCT-plattform med hög testprestanda och stor flexibilitet. Micro ELISA-teknologin från Prolight är inkorporerad i TTP:s microflödesteknologi. Detta innebär att hög känslighet kan kombineras med stor flexibilitet och dessutom i ett litet format. Testtiden ligger inom tidsramen för vad som krävs av ett Point of Care-test.

Första fasen i Prolights utveckling av en Point of Care-plattform avslutades framgångsrikt i mars månad 2018. Vi har nu en prototyp innefattande testkort och semiautomatiserat instrument som motsvarar projektets förväntningar på automatiseringsgrad och funktionalitet och flera viktiga milstolpar har uppnåtts.

Prolight startade därefter fas 2 i utvecklingen.

Första fasen fokuserade på att säkerställa att förutsättningar finns för att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

Projektets fas 2, som även fortsättningsvis bedrivs tillsammans med TTP innefattar vidare optimering och instrumentutveckling samt färdigställande av testkort. Framtagning av ytterligare analyser inom hjärtmarkörområdet och/eller andra kliniska områden planeras efter slutförd utveckling av testet för högkänsligt troponin. Prolight och TTP kom i början av april överens om en ökning av den andel aktier som utgör delbetalning av det utvecklingsarbete som utförs av TTP, ett uttryck för fortsatt och ökat förtroende för vårt samarbete, med ökade möjligheter att framgångsrikt genomföra fas 2.TTP är idag en av våra större aktieägare.

Styrelsen beslutade i slutet av april om en företrädesemission att tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela fas 2. Denna emission är garanterad till ca 85% och beräknas att genomföras under juni 2018. Huvuddelen av kapitalet kommer att avsättas till vidareutveckling av högkänsligt troponin enligt plan.

Kommande emission är i överensstämmelse med vad vi angav i samband med noteringen på NGM / NTF avseende fas 2.

Samarbetet med TTP fungerar mycket väl, och vi följer vår plan både vad gäller utvecklingstakt och kostnader. Marknadstillväxten uppnår tidigare prognoser. Point of Care området som helhet beräknades omsätta i storleken 18 miljarder USD under 2017. Marknaden för troponin beräknas till cirka 1,8 miljarder USD 2020, och hjärtmarkörsområdet förutspås en fortsatt dubbelsiffrig procentuell tillväxt de kommande åren, en av Point of Care marknadens högsta.

Vi arbetar inom ett område med stor potential, hög tillväxt och ett uttalat behov, där vi har möjlighet att göra stor skillnad för den enskilde patienten liksom för sjukvården. Vi ser nu fram emot att våra aktieägare och nya investerare fortsätter stötta våra ansträngningar med kommande utveckling, som syftar till att rädda liv och spara vårdkostnader, samtidigt som Prolight har goda möjligheter att utveckla en bra affär.

Stämman beslöt

  • Att fastställa resultat och balansräkning.
  • Att årets underskott avräknas mot till förfogande stående vinstmedel.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  • Att 4 styrelseledamöter skall väljas. Ingen suppleant. En revisor från registrerat revisionsbolag utan suppleant.
  • Att styrelsearvoden skall utgå med 75 000 till ledamot och 150 000 till ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.
  • Omval av Mats Persson, Ingemar Kihlström, Masoud Kayyami och Maria Holmlund. Till revisor omvaldes MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 30 000 000 aktier.
  • Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget genom att Bolaget med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt genomför en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor, till den verkställande direktören i Bolaget. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Övriga villkor beslutades i enlighet med tidigare offentliggjort förslag till stämman.

Besluten överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag.

Alla beslut var enhälliga.

Bilder visade på årsstämman finns tillgängliga på hemsidan.

16 maj 2018

För ytterligare information kontakta
Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262
E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Styrelseordförande Mats Persson telefon +46 (0) 705 114 636
E-post: mats.persson@mp-konsult.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.