Kommuniké från årsstämma 2020 Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Stämman beslöt

  • Att fastställa resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019.
  • Att årets underskott avräknas mot till förfogande stående vinstmedel.
  • Att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  • Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.
  • Att styrelsearvoden skall utgå med 75 000 kr till ledamot och 150 000 kr till ordförande. Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund. Nyval av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande.
  • Omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisionsbolag, med Jesper Ahlkvist som ny huvudansvarig revisor.
  • Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 30 000 000 aktier.
  • Att anta föreslagna principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Besluten överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag.

Fullständiga förslag till årsstämmans beslut enligt ovan samt presentationsbilder visade under årsstämman finns tillgängliga på Prolight Diagnostics hemsida, www.prolightdiagnostics.se

Pressmeddelande den 20 maj 2020

För ytterligare information kontakta
Masoud Khayyami (Styrelseordförande) telefon: +46 (0) 70 815 21 90
E-post: mk@prolightdiagnostics.se

Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262
E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 12.00 den 20 maj 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care-testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care- testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.