Kommuniké från årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 5 maj 2021

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Ingemar Kihlström, Maria Holmlund och Ulf Bladin. Årsstämman nyvalde Ingemar Kihlström till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 150 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 75 000 kronor.

Revisor

Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 25 procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

5 maj 2021

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ),
e-post: ub@prolightdiagnostics.se
Se även www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran arsstamma.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2017 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.