Kvittningsemission till TTP beslutad

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 8 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.

Teckningskursen är 2,627 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet med TTP som genomsnittskurs de senaste 10 affärsdagarna inkluderat den dag TTP:s faktura förföll (8 juli). Bolagets aktiekapital ökar genom nyemissionen av 220 678 aktier med 22 067,80 kr. Utspädningen blir ca 0,17 % för befintliga aktieägare.

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Prolight Diagnostics att uppgå till 127 962 134 st.

TTP och Prolight Diagnostics samarbetar med avsikt att utveckla en ny testplattform för Point of Care-testning (POCT). Som första projekt pågår utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin (VD), telefon: +46 (0) 72 858 40 88.
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 9 juli 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight-Diagnostics-AB Pressrelease-20200709.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care-testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care-testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.