Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar totalt 2 500 000 teckningsoptioner i de nyligen beslutade incitamentsprogrammen 2022/2025.

Vid extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti beslutades om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till bolaget för vidareöverlåtelse till vissa ledande befattningshavare i bolaget till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) krona.

Överlåtelse av 2 500 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagarna i incitamentsprogrammen i enlighet med stämmobesluten. Anledningen till att överlåtelse inte har skett tidigare är för att deltagarna har varit förhindrade att förvärva teckningsoptionerna med anledning av den stängda perioden före offentliggörandet av bolagets Q2-rapport.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-08-30.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2021 till USD 34,6 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.