Nyemission i Prolight Diagnostics inbringar ca 23 Mkr inför förestående listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB fattade den 4 november 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 31 070 849 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt med en uttalad ambition att erhålla teckningar från allmänheten som ett led i att uppnå god spridning i ägandet. Teckningskursen var 0,75 kr per unit. Emissionen tecknades till ca 90 % inkluderande garantikonsortiet som tas i anspråk och medför att emissionen inbringar ca 21 Mkr. Därutöver genomförs en riktad emission till motsvarande villkor som inbringar 1,85 Mkr. Avtalade kvittningar av ersättningar till garanterna i garantikonsortiet genomförs med 3 384 000 units.

Utfallet av emissionen innebär att Prolight Diagnostics kan starta upp den planerade studien tillsammans med sin brittiska partner TTP.

”Det är glädjande att emissionen har genomförts på ett sätt som möjliggör uppstart av utvecklingsarbetet tillsammans med vår engelska partner.

Vi hälsar de ca 450 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen hjärtligt välkomna. Listningsprocessen vid NGM Nordic MTF kommer på basis av genomförd spridning att fortgå planenligt med formell ansökan under januari 2017″, säger Prolight Diagnostics VD Maria Holmlund.

Teckningstiden löpte mellan den 18 November – 6 December 2016. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 3 405 066 kr och kommer därefter att uppgå till ca 5 556 125 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 55 561 254 st. fördelade på drygt 550 aktieägare. Genom företrädesemissionen och den kompletterande riktade emissionen tillförs bolaget ca 23 Mkr före emissionskostnader. Mindre korrigeringar kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där anvisningar om betalning framgår. Tecknare kommer efter att likviden erlagts erhålla BTU:er levererade till angiven depå eller VP-konto. Dessa BTU:er kommer senare, så snart emissionen har registrerats, att omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

G&W Fondkommission har agerat som Prolight Diagnostics finansiella rådgivare och Aktieinvest har tjänstgjort som emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi har bistått i Due Diligence processen.

Lund den 9 December 2016

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2016-12-09.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnsotics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.