Påminnelse inlösen av option TO2 under perioden 1 – 28 februari, med sista handelsdag den 26 februari

I januari 2017 startade Prolight Diagnostics AB (publ), utvecklingsarbetet för att ta fram ett snabbt och högkänsligt troponintest i Point of Care format, vilket kan ge ett mycket värdefullt stöd i processen för att diagnosticera och/ eller utesluta hjärtinfarkt vid den första vårdkontakten. Ett sådant test finns idag inte på marknaden, men efterfrågas av professionen och fyller ett stort och befintligt behov, samtidigt som sjukvårdsekonomin kan påverkas positivt.

Perioden för inlösen av de optioner som gavs ut i samband med emissionen i december 2016 pågår nu, och jag känner både glädje och stolthet över att arbetet löper väl, positiva data och viktiga delmål har uppnåtts, samtidigt som vi lyckats vara kostnadseffektiva.
Aktievärdet har under perioden haft en mycket positiv utveckling.
Jag känner också full tillförsikt inför den fortsatta utvecklingen och välkomnar er att delta i inlösen av optionerna, vilket kan bidra till att ge oss möjlighet att rädda liv och spara vårdkostnader, samtidigt som vi har goda möjligheter att utveckla en bra affär.

Information och Instruktion

Teckningsoptionerna
Prolight Diagnostics AB (publ) genomförde i december 2016 en nyemission av units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie á 0,90 SEK under tiden 1 februari – 28 februari 2018. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget 15 322 800 kronor före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget ökar då med 17 025 333 aktier, till totalt 76 397 041 efter registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Lösen av teckningsoptioner
direktregistrerade

Teckningsoptionsinnehavare som har sitt innehav direktregistrerat (VP-konto) ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i därför avsedd anmälningssedel så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast 28 februari 2018. Teckning sker genom samtidig betalning så observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 februari 2018 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Lösen av teckningsoptioner
förvaltarregistrerade

Teckningsoptionsinnehavare som har sitt innehav förvaltarregistrerat (depå) ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin bank eller annan förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 februari 2018 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Handel med teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med måndagen den 26 februari 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Prolight Diagnostics IA). Därefter kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear.

15 februari 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-02-15.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.