Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.

”Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet”, säger Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics.

Betalning sker med nyemitterade aktier där 30 procent erläggs inom fyra veckor efter kontraktsskrivning och resterande 70 procent kommer erläggas under de kommande två åren under förutsättning att förutbestämda milestones då har uppnåtts. Samtliga nyemitterade aktier kommer ha en ”lock-up” period fram till och med 31 december 2025.

Bakgrund och potential

Under covid-pandemin har intresset för Point-of-care (POC) tester ökat markant. Detta har lett till en ökad insikt kring värdet av snabb, enkel och effektiv testning nära patienten. Många bolag, kliniskt verksamma inom sjukvården, privatpersoner, politiker m. fl. aktörer inser idag att denna typ av tester kan innebära ett stort värde för både patienter, sjukvård och bolag. Detta har i sin tur drivit på teknikutvecklingen för POC system för att kunna möta behovet av mer krävande tester likväl marknadskraven som ställs för att vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre. Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en analysenhet. Endast en droppe blod krävs för att genomföra testet.

Tekniken för denna nya plattform ligger helt i linje med Prolight Diagnostics existerande strategi att kunna mäta extremt låga koncentrationer av biomarkörer såsom högkänsligt troponin. Dessutom öppnar den upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Detta teknikskifte bedöms kunna innebära början på ett paradigmskifte inom POC där helt nya förutsättningar skapas för starkt förbättrad teknik som kan ge goda effektivitetsvinster inom klinisk diagnostik. Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador etc), dysfunktioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och virusdetektion såsom covid.

Idag rekommenderas PCR test för att säkert upptäcka covid i kraft av dess känslighet och precision. En begränsning med PCR är dock den långa tid det tar att få resultat, flera timmar upp till en dag beroende på system. Psyros Diagnostics plattform ger möjlighet att kunna räkna individuella molekyler i låga nivåer och öppnar upp möjligheten för POC immunanalys där känsligheten kan bli lika god eller bättre än PCR för att upptäcka smittsamma viruspartiklar i biologiska vätskor. Viktigt är att resultaten på Psyros Diagnostics plattform kan erhållas inom 10 minuter eller mindre, vilket är en signifikant förbättring jämfört med dagens PCR tester.

Psyros Diagnostics består av ett mycket kompetent team med lång och bred erfarenhet inom utvecklingen av in vitro-diagnostik, fram för allt inom POC tester och systemutveckling. Teamet har sedan tidigare utvecklat ett POC system från koncept till CE märkning.

”För Prolight Diagnostics ser vi att Psyros Diagnostics kompetens och erfarenhet blir ett mycket viktigt tillskott för det gemensamma bolagets fortsatta utveckling. Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden, inte bara för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin utan även för många andra kliniska områden likväl för multiplex, det vill säga möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt. En av de främsta styrkorna med Psyros digitala immunanalys är dess enkelhet och därav låga produktionskostnad. Jag bedömer att det gemensamma bolaget är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste spelarna på POC marknaden”, säger Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics.

”Psyros Diagnostics är mycket glada över sammanslagningen med Prolight Diagnostics. Prolight Diagnostics är en ideal partner för oss och de delar vår strategiska vision att revolutionera patientvården genom att ge klinikerna de verktyg som de efterfrågar för att kunna ställa diagnos nära patienten. Vi har utvecklat banbrytande teknik för att kunna räkna enskilda molekyler. Bedömningen är att synergieffekten av de två bolagen kommer möjliggöra att få produkten snabbare till marknaden. Det kommer i slutändan att gynna patienten”, säger Paul Monaghan, en av grundarna och Head of Engineering hos Psyros Diagnostics.

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl.18:30 den 20 januari 2022.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics

E-post: info@prolightdiagnostics.se

www.prolightdiagnostics.se

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.

Psyros Diagnostics grundades för att förverkliga visionen att förändra patienters liv genom att se till att de får rätt test vid rätt tidpunkt för korrekt diagnos. Psyros Diagnostics utvecklar nästa generations POC-tester och det centrala i visionen är att avsevärt förbättra den analytiska känsligheten jämfört med de POC testsystem som finns tillgängliga idag. Bolaget har utvecklat en egen banbrytande ny testteknik vilket gör det möjligt att räkna enskilda molekyler digitalt och uppnå femtomolära detektionsnivåer. Dessutom öppnar den upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Vi bedömer att detta kan gynna patient i flera viktiga kliniska situationer. Psyros Diagnostics har sitt säte i Discovery Park i Kent, UK. För ytterligare information se, www.psyros.com.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
2022-01-20 Prolight-forvarvar-bolag.pdf