Prolight Diagnostics AB offentliggör prospekt inför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER.

Prospekt och anmälningssedel

Prolight har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken beslutades av styrelsen den 24 januari 2022 och godkändes av extra bolagsstämma den 24 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt, anmälningssedel och emissionsteaser avseende den partiellt garanterade Företrädesemissionen med teckningsperiod 7 – 22 mars finns tillgängliga på www.fi.se, www.prolightdx.com/emissionen/, www.gwkapital.se, samt via www.aqurat.se.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Prolight Diagnostics och Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.

2022-03-04

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Bladin (VD)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Mobil: +46 73 582 39 87

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-03-04.pdf
Prolight Diagnostics Prospekt.pdf

 

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.