Prolight Diagnostics AB (publ) tillträder aktierna i Psyros Diagnostics Ltd. och genomför apportemission

Den 20 januari 2022 offentliggjorde Prolight Diagnostics AB (publ) (”Prolight” eller ”Bolaget”) att Bolaget förvärvar samtliga aktier i det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd. (”Psyros”). Prolight har idag tillträtt aktierna i Psyros. Som första delbetalning för aktierna i Psyros har Prolights styrelse idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021, beslutat om en apportemission av 33 163 264 aktier till ett totalt värde om 19 500 000 kronor, motsvarande en emissionskurs om ca 0,588 kronor per aktie. Emissionskursen motsvarar, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 7 februari t.o.m. 25 februari 2022.

Antal aktier i Prolight ökar efter genomförd emission från 149 104 183 till 182 267 447.

I enlighet med pressmeddelandet från den 20 januari 2022 kommer resterande 70 procent av köpeskillingen erläggas i form av aktier i Bolaget under de kommande två åren under förutsättning att förutbestämda milestones då har uppnåtts av Psyros.

För ytterligare information:

Ulf Bladin (VD)
Telefon: +46 73 582 39 87
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-03-01.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.