Prolight Diagnostics beslutar om riktad nyemission av aktier

Den 15 maj beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2016.

Bolagets aktiekapital ökar genom emissionen med 169 395 kr och antalet aktier ökar med 1 693 950 st. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma The Technology Partnership, (TTP Plc ). Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom avtal åtagit sig att emittera aktier, vilka kvittas mot tecknarens fordran, till en teckningskurs av 0,75 kr per aktie. Kursen är densamma som den under hösten 2016 genomförda nyemissionen. Utspädningen blir ca 3% för befintliga ägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 58 932 355.

The Technology Partnership och Prolight Diagnostics samarbetar i syfte att utveckla en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT). Som första analys pågår utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

15 maj 2017

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-05-15.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.