Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 publicerad

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Nyckeltal

okt-dec

jan-dec

Belopp i kronor

2019

2018

2019

2018

Omsättning, kr

0

0

0

0

Likvida medel, MSEK

15,5

20,9

15,9

20,9

Soliditet, %

97

95

97

95

Kassalikviditet, %

487

526

487

526

Antal aktier vid periodens början

97 973 063

94 825 617

96 368 010

59 371 700

Genomsnittligt antal aktier under perioden

117 894 645

95 605 288

102 490 463

81 081 496

Antal aktier vid periodens slut

126 299 063

96 368 010

126 299 063

96 368 010

Resultat, MSEK

-0,8

-1,6

-4,1

-5,9

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,02

-0,04

-0,07

Resultat per aktie efter utspädning, kr*

-0,01

-0,02

-0,04

-0,07

* efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:00 den 13 februari 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Bokslutskommunike-2019-Prolight-Diagnostics .pdf
Bokslutskommunike 2019.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POC). POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.