Prolight Diagnostics företrädesemission tecknades till ca 94 procent

Prolight Diagnostics AB (publ) har i juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 37,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Prolight Diagnostics AB:s (publ) företrädesemission att totalt 16 622 445 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 94,0 procent. 7 531 947 units, ca 17,0 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 1 231 406 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 7,0 procent av erbjudna units. 6 347 977 units tecknades av emissionsgaranterna i transaktionen upp till den garanterade delen av erbjudandet, vilket motsvarar ca 35,9 procent av totalt erbjudna units.

Garanterna i transaktionen kvittar sin ersättning mot units till motsvarande villkor som i emissionen, vilka ingår i ovanstående med 1 511 115 units.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 662 244,5 kronor till 9 325 183 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 93 251 830 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat FK AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Maria Holmlund kommenterar: ”Emissionen innebär att Bolagets utveckling kan fortskrida med full kraft och utan tidsmässigt avbräck. De hittills uppfyllda milestones vi kommunicerat visar tydligt att vi är på rätt väg och på tidsplanen. Hjärtmarkörer är med den teknologi vi utvecklar tillsammans med TTP, ett mycket viktigt område som kan komma att rädda många liv och spara stora kostnader för sjukvården. Det är glädjande att notera att det finns ett betydande intresse för vårt bolag. Vi ser med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018 och 2019.”

26 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.13.50 den 26 juni 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-06-26.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.