Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Nyckeltal

apr-jun

jan-jun

helår

2020

2019

2020

2019

2019

Nettoomsättning, kr

Likvida medel, mkr

5,3

9,6

5,3

9,6

15,5

Soliditet, %

97

96

97

96

97

Kassalikviditet, %

201

312

201

312

487

Antal aktier vid periodens början

127 258 085

96 368 010

126 299 063

96 368 010

96 368 010

Genomsnittligt antal aktier under perioden

127 327 905

97 705 554

126 969 596

97 036 782

102 490 463

Antal aktier vid periodens slut

127 741 456

97 973 063

127 741 456

97 973 063

126 299 063

Resultat, mkr

-0,6

-1,7

-2,0

-2,7

-4,1

Resultat per aktie, kr

-0,00

-0,02

-0,02

-0,03

-0,04

Resultat per aktie efter utspädning, kr*

-0,00

-0,02

-0,02

-0,03

-0,04

* Efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget.

Väsentliga händelser under perioden

  • Prolight Diagnostics har ansökt om ett patent avseende en innovativ lösning för direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade processen.
  • Spridningen av covid-19 orsakade försenat avslut av fas 2.
  • Vid årsstämman den 20 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund samt nyval av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande.
  • Vid halvårsskiftet avslutade Maria Holmlund sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics för att gå i pension. Ulf Bladin, sedan tidigare styrelsemedlem, utnämndes som ny VD den 26 juni.
  • Under perioden har Prolight Diagnostics genomfört två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Efter periodens slut har Prolight Diagnostics genomfört två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP.
  • Fas 2 av Prolight Diagnostics produktutveckling av instrument och testkort har avslutats med positiva resultat.
  • Den 20 augusti meddelades att Prolight Diagnostics framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier och tillförs därigenom 55 mkr före emissionskostnader.

VD kommenterar

”Vi är mycket nöjda över att fas 2, dvs utvecklingsfasen av instrument och testkort, nu har avslutats med positiva resultat.”

”Prolight har återigen erhållit ett stort intresse från investerare av hög kvalitet och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader. Denna finansiering är viktig för den fortsatta utvecklingen när vi nu inleder planeringen av fas 3, den sista fasen i Point of Care Testing (POCT)-systemets utveckling”

”I kraft av att vi nu genomfört en framgångsrik riktad nyemission har Prolight överenskommit med TTP om en ny lock-up period for forsaljning av aktier under ytterligare sex månader fran och med den 26 augusti 2020 till den 28 februari 2021. Det ar gladjande att var teknologipartner än en gång visar tilltro till bolaget och dess teknik.”

”Tillsammans med hela styrelsen ser jag framtiden an med stor tillförsikt för bolagets banbrytande, patenterade POCT-system.”

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin (VD), telefon: +46 (0) 72 858 40 88.

E-post: ub@prolightdiagnostics.se

Hemsida: http://www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 den 28 augusti 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2020-08-28.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q2 2020.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar, äldreboenden etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under mer än en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care Testing. Den globla POCT-marknaden uppgick till 19,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 25,5 miljarder USD under 2022.