Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

Nyckeltal

jan-mar

helår

2020

2019

2019

Omsättning, kr

Likvida medel, MSEK

8,8

14,5

15,5

Soliditet, %

99

94

97

Kassalikviditet, %

715

264

487

Antal aktier vid periodens början

126 299 063

96 368 010

96 368 010

Genomsnittligt antal aktier under perioden

126 608 081

96 368 010

102 490 463

Antal aktier vid periodens slut

127 258 085

96 368 010

126 299 063

Resultat, MSEK

-1,5

-1,0

-4,1

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,01

-0,04

Resultat per aktie efter utspädning, kr*

-0,01

-0,01

-0,04

* Efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget.

14 maj 2020

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 14 maj 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2020-05-14.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q1 2020.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care-testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care-testning. Försäljningsvärdet inom området estimerades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.