Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse Q3 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Nyckeltal

jul-sep

jan-sep

helår

2020

2019

2020

2019

2019

Nettoomsättning, kr

Likvida medel, mkr

59,6

2,6

59,6

2,6

15,5

Soliditet, %

95

96

95

96

97

Kassalikviditet, %

768

96

768

96

487

Antal aktier vid periodens början

127 741 456

97 973 063

126 299 063

96 368 010

96 368 010

Genomsnittligt antal aktier under perioden

134 213 455

97 973 063

129 383 186

97 353 465

102 490 463

Antal aktier vid periodens slut

149 104 183

97 973 063

149 104 183

97 973 063

126 299 063

Resultat, mkr

-0,8

-0,7

-2,9

-3,4

-4,1

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,02

-0,02

-0,03

-0,04

Resultat per aktie efter utspädning, kr*

-0,01

-0,02

-0,02

-0,03

-0,04

* Efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget.

Väsentliga händelser under perioden

  • Prolight Diagnostics har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om
    20 900 000 stamaktier och har därigenom tillförts cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader.
  • Fas 2 av Prolight Diagnostics produktutveckling av instrument och testkort har avslutats med positiva resultat.
  • Under perioden har Prolight Diagnostics genomfört två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har efter periodens utgång mottagit ett potentiellt krav från en tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolaget utvärderar för närvarande det potentiella kravet men den preliminära bedömningen är att det inte kommer ha någon betydande påverkan på bolaget.

VD kommenterar

”Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att säkerställa en god kapitalbas för att kunna fortsätta driva utvecklingen framåt för bolagets POCT system. Vidare har vi inlett planeringen för fas 3 tillsammans med vår teknologipartner TTP (The Technology Partnership plc) och börjat diskutera hur de individuella funktionerna i instrument och testkort kan integreras på bästa sätt.

Stark kapitalbas för fortsatt utveckling
För att vi skulle kunna fortsätta vårt utvecklingsarbete krävdes ytterligare investeringar. Vårt fokus under tredje kvartalet har därför varit att säkerställa en god kapitalanskaffning. Efter ett intensivt arbete lyckades vi genomföra en framgångsrik riktad nyemission genom vilken bolaget tillfördes cirka 55 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Kapitaltillskottet gör det möjligt att fortsätta arbetet enligt vår fastställda plan för att kunna uppnå ytterligare värdeskapande milstolpar för vårt POCT system.

Styrelsens bedömning är att likviden från den riktade emissionen kommer att finansiera Bolaget under den kommande 12 månaders perioden. Likviden ska användas till att förbereda för och påbörja den tredje utvecklingsfasen för vårt POCT system. Vidare kommer externa intressenter inom sjukvård samt utvalda industriella aktörer erbjudas möjlighet att utvärdera systemet som vi utvecklar tillsammans med vår teknologipartner TTP. För att kunna genomföra fas 3 på bästa sätt är det av yttersta vikt att noga planera och förbereda processens alla olika steg vilket tar mycket tid i anspråk. Som tidigare kommunicerats uppskattar vi att fas 3 kommer att löpa under en period om 12-18 månader. Parallellt kommer vi även att sondera möjligheterna att använda vårt utvecklade POCT system inom andra kliniska områden såsom stroke, cancer och inflammation.

Under tredje kvartalet kom vi även överens med TTP om att förlänga lock-up perioden för försäljning av aktier under ytterligare sex månader med start från 26 augusti 2020. Det är glädjande att TTP än en gång visat tilltro till Bolaget och dess teknik.

Aktiva aktieägare
Avslutningsvis är det även mycket glädjande att så många aktieägare visar ett aktivt intresse för bolaget, bl.a. genom att ge kloka synpunkter och ställa detaljerade frågor. Vi försöker svara på alla frågor men då exempelvis vissa utvecklingsframsteg är mycket känsliga ur såväl patent som konkurrenshänseende kan vi inte ge detaljerad information om detta eller visa upp nya bilder på vårt POCT system. Sammanfattningsvis presenterar vi all väsentlig information och uppdateringar gällande Prolight Diagnostics i pressmeddelande på vår hemsida, så fort den är tillgänglig. Förutom pressmeddelande är vår ambition att börja använda oss av investerarbrev samt LinkedIn, Twitter och Facebook. Även hemsidan ska uppdateras oftare och informationen där kommer över tid att utvecklas och kompletteras med exempelvis de vanligaste och mest aktuella frågorna och svaren.”

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin (VD), telefon: +46 (0) 72 858 40 88.

E-post: ub@prolightdiagnostics.se

Hemsida: http://www.prolightdiagnostics.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 den 17 november 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2020-11-17.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q3 2020.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar, äldreboenden etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under mer än en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care Testing. Den globla POCT-marknaden uppgick till 19,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 25,5 miljarder USD under 2022.