Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020

Fjärde kvartalet

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 361 (94) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 417 (-754) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 228 (-494) TSEK.

Helåret 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 824 (163) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 300 (-4 132) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var – 6 517 (-4 295) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 december 2020

Första kvartalet

 • Beslut om avtalsmässig kvittningsemission till TTP. Den 19 februari beslutade styrelsen om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2019. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership (TTP), vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Coronavirus försenar avslut av pågående utvecklingsfas. Coronavirusets spridning ledde till tillfälliga nedstängningar av fabriker i Kina vilket påverkat Prolight genom försenade leveranser av instrumentdelar. Även testningen av systemen blev försenad och bolaget fick göra ett avsteg från den tidigare kommunicerade planen gällande inledningen av fas 3. Vidare påverkades en del personer knutna till Prolights projekt i Storbritannien av landets restriktioner för att minska smittspridningen.

Andra kvartalet

 • Prolight Diagnostics ansökte om ett patent avseende en innovativ lösning för direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade processen.
 • Spridningen av covid-19 orsakade försenat avslut av fas 2.
 • Vid årsstämman den 20 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund samt nyval av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande.
 • Maria Holmlund avslutade sitt uppdrag som VD för att gå i pension. Ulf Bladin, sedan tidigare styrelsemedlem, presenterades som ny VD den 26 juni.
 • Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP genomfördes.

Tredje kvartalet

 • En riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier har genomförts framgångsrikt och bolaget har därigenom tillförts cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader.
 • Fas 2 av bolagets produktutveckling av instrument och testkort har avslutats med positiva resultat.
 • Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner har genomförts mot fordran till samarbetspartnern TTP.

Fjärde kvartalet

 • Bolaget inledde dialog med flera industripartners angående bolagets POC (Point of Care) plattform. Potentiella industripartners positiva återkoppling ger en stark signal att utveckla fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex.

Händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.

Bolagets utveckling under perioden 1 januari – 31 december 2020 Intäkter

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning. Detta
var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 824 555 kr (162 711) och bestod huvudsakligen av intäktsdelning från marknadsplatsen och valutakursvinster.

Kostnader och resultat

Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 5 005 881 kr (4 528 242) och bestod främst av kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter samt personalkostnader.
Finansnettot var -119 110 kr (233 543) och bestod av nedskrivningar, återföringar av nedskrivningar samt resultat från kortfristiga placeringar. Med anledning av återföringar av nedskrivningar från det första kvartalet framstår de finansiella kostnaderna som positiva under det fjärde kvartalet.
Resultatet för perioden var -4 300 437 kr (-4 131 988).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 516 657 kr (-4 295 038). Skillnaden mot jämförelseperioden består främst av att Prolight under 2020 hade minskade rörelsefordringar och minskade rörelseskulder. Prolights kassaflöde från investerings-verksamheten uppgick till -14 516 940 kr (-24 055 249) och består huvudsakligen av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling.
Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats. Under perioden har 56 705 892 kr (22 871 972) tillförts bolaget via nyemission.
Det totala kassaflödet för perioden var 35 672 295 kr (-5 478 315) och likvida medel per den 31 december 2020 var 51 126 680 kr (15 454 385).

Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick per den 31 december 2020 till 153 164 611 kr (100 759 156).
Kortfristiga skulder uppgick till 1 181 459 kr (3 214 658), bolaget saknar långfristiga skulder.
De totala tillgångarna uppgick per den 31 december 2020 till 154 346 070 kr (103 973 814) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 102 833 221 kr (88 316 281).
Soliditeten var 99 procent (97).

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.

VD:s kommentar

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC- tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar.
Vårt POC system består dels av högteknologiskt utvecklade testkort, förpreparerade med reagens för den biomarkör som testet avser att mäta, och dels av ett innovativt flyttbart bordsinstrument som analyserar samt läser av respektive testkort.
Under 2020 har vi framgångsrikt utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin, vilket gav upphov till att ytterligare två patentansökningar kunde lämnas in. Tack vare vår nya innovativa process kan blodprovstagningsröret nu integreras direkt i den automatiserade processen. Därmed förenklas arbetsflödet och flera manuella handhavandesteg såsom pipettering, centrifugering och spädning elimineras, dvs vårt system kan uppvisa en enkel och automatiserad process. Under året har vi även säkerställt en lyckad riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader.
Ett strategiskt viktigt fokusområde har varit att identifiera och kontakta potentiella industripartners för att få tid att berätta om vår innovativa teknologi. Under fjärde kvartalet har vi inlett flera dialoger angående bolagets POC plattform. Det är mycket glädjande att responsen varit positiv från så många av dessa möjliga industripartners, vilka alla har önskemål om fortsatta diskussioner under 2021. Samtidigt har det uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt sk multiplex.
Denna positiva återkoppling har gett bolaget en stark signal att utveckla fler biomarkörer än högkänsligt troponin på bolagets plattform. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POC systemet med fler biomarkörer och multiplex kommer det att krävas planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.
Under månaderna framöver är vår ambition för det första att genomföra en marknadsanalys för att kunna föreslå bästa vägen framåt för bolaget. För det andra, att tillsammans med potentiella industripartners utreda vilka ytterligare biomarkörer som ska utvecklas för vår plattform och vad som krävs för att kunna starta denna process. För det tredje kommer styrelsen tillsammans med TTP (The Technology Partnership) utvärdera hur mycket kapital, resurser och tid som kommer att krävas för att på en och samma plattform kunna starta fas 3 med högkänsligt troponin och även inkludera fler biomarkörer och multiplex. Sist men inte minst kommer bolaget förstärkas med en IR/PR funktion som ett led i att förbättra vår externa kommunikation och närvaro på sociala medier.
Jag ser fram mot 2021 där vi fortsätter bygga värde för att bolagets POC system ska bli så attraktivt som möjligt för framtida samarbetspartner och köpare.

Lund den 10 februari 2021

Ulf Bladin

Verkställande direktör
Prolight Diagnostics AB

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information:

Prolight Diagnostics AB (publ)
Telefon: 046-16 20 65
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 10 februari 2021.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2021-02-10.pdf
Prolight Diagnostics Bokslutskommunike 2020.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.