Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet, okt – dec 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 29 (361) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 315 (-1 417) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 534 (-8 228) TSEK.

Helår, jan – dec 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 (825) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 855 (-4 300) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,05 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 195 (-6 517) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 43 886 (51 127) TSEK per 31 december 2021.

Väsentliga händelser under 2022

Kvartal 1

 • Valberedningen föreslog beslut om omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Masoud Khayyami har avböjt omval som ordförande. Valberedningen föreslog Ingemar Kihlström som ny ordförande i styrelsen.

Kvartal 2

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Kvartal 3

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Kvartal 4

 • Ägandet av fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics. Enligt överenskommelse med Prolight Diagnostics teknologipartner TTP plc (The Technology Partnership) har Prolight Diagnostics övertagit ägandet av fyra patentansökningarna och driver nu processen vidare för dessa ansökningar i PCT respektive i nationell fas.
 • Bolaget har mottagit en stämningsansökan från en tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolagets inställning i frågan har inte förändrats sedan bolagets uttalande 17 november 2020.
 • Prolight Diagnostics har beslutat att starta en särskild utveckling inom distributed testing med bolaget TTP (The Technology Partnership). Behovet av tillförlitliga och patientnära POC tester har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad ”distributed testing”.
 • Prolight Diagnostics har signerat ett lock-up avtal med bolagets teknologi och utvecklingspartner, TTP (The Technology Partnership) för hela deras aktieinnehav i Prolight Diagnostics fram till slutet av 2022. Delar av betalningen för det särskilda utvecklingsprojektet inom distributed testing kommer att ske till TTP genom kvittning av fodran och betalning sker genom nyemitterade aktier. Liksom tidigare kommer sådana betalningar i aktier offentliggöras allteftersom de sker.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Prolight Diagnostics har tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.
 • Prolight Diagnostics har beslutat om företrädesemission av units om cirka 77 MSEK villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.
 • Bolaget har kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2022 kl. 11:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund.

VD:s kommentar

Covidpandemin har tydliggjort och kraftigt ökat den globala efterfrågan av säkra tester som kan utföras nära patienten, sk Point of Care Testing, POCT, inte bara för virusdetektion utan även inom många andra kliniska områden. I ljuset av den ökade medvetenheten och inte minst behovet av säkra och precisa patientnära tester är det fantastiskt roligt att kunna säga att Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom just POC testing.

Under 2021 har vi arbetat intensivt med affärsutveckling med målsättningen att identifiera och skapa samarbeten med en eller flera industriella aktörer, eller alternativt att undersöka våra möjligheter för en utlicensiering eller avyttring av PLD MicroFlex tekniken. Under dessa dialoger med möjliga industriella partners har det framkommit ett stort intresse att kunna erbjuda tester som idag bara finns på centrala laboratorium, till mindre kliniker med små egna laboratorium och POC instrument, så kallad distributed testing.

Vår teknologi- och utvecklingspartner TTP (The Tecnology Partnership) har bedömt att bolagets PLD MicroFlex plattform kan anpassas så att existerande centrala laboratorietester kan erbjudas även till POC utan större kemiska förändringar och därmed skapa mervärde i form av stora kostnads- och tidsbesparingar. Vi gav därför TTP uppdraget att utveckla ett nytt universiellt testkort för distributed testing. Arbetet har redan påbörjats och kommer att pågå under resten av detta år. Vår bedömning tillsammans med TTP är att detta arbete kommer att stärka den pågående dialog vi för med potentiella industriella partners gällande deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg.

Parallellt har vi fortsatt att bevaka utvecklingen av nya tekniker och utvärderat om de kan komplettera bolagets erbjudande. Efter analys och utvärdering av många bolags POC tekniker kom vi fram till att det brittiska, Psyros Diagnostics banbrytande teknik har störst potential. Efter ett långt intensivt arbete var vi därför oerhört glada över att kunna berätta att vi har lyckats förvärva Psyros Diagnostics.

Det unika med Psyros Diagnostics är att de har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer. Ytterligare positivt är att svarstiden är mycket attraktiv, 10 minuter eller mindre. Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet.

Vår uppfattning om Psyros Diagnostics teknik som en banbrytande innovation stärktes så sent som i november 2021 då de tilldelades ytterligare ett prestigefyllt stipendium inom ramen för ”pioneering MedTech innovations” från den kritiskt granskande myndigheten SBRI Healthcare i Storbritanien1. Stipendiet uppgick till £ 998 855, det vill säga cirka 12 miljoner SEK inklusive brittisk moms (VAT)3.

Den nya banbrytande tekniken öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra med hög precision på specialiserade laboratorier. Några exempel på möjliga, framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador), dysfunktioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och för virusdetektion såsom covid. Med Psyros Diagnostics nyskapande teknik kan det därmed finnas möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument. Detta bedömer vi kan innebära ett paradigmskifte inom POCT för klinisk diagnostik.

I vår utvärdering av bolaget spelade även teamets erfarenhet, kompetens och tidigare prestationer stor roll. Därför är vi mycket glada att kunna konstatera att de fyra grundarna har en mycket lång och bred erfarenhet inom in vitrodiagnostikutveckling och då framför allt inom POC tester och systemutveckling. Dessutom har de sedan tidigare utvecklat ett POC system från koncept till CE-märkning, som de framgångsrikt sålt till Novartis för 90 miljoner USD. Detta välmeriterade team är därmed redan väl förtrogna och insatta i det viktiga utvecklingsarbete som vi gemensamt nu står inför med Prolight Diagnostics och vad som krävs för att lyckas.

Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden. För detta utvecklingsarbete behöver det gemensamma bolaget tillföras kapital. Styrelsen tog därför beslut om företrädesemission av units villkorat av godkännande av extra bolagsstämma.

Emissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. I tillägg har jag som VD gjort utfästelse om teckning om 0,5 MSEK.

Då förvärvet av Psyros Diagnostics sker med enbart nyemitterade aktier kommer den befintliga kassan och kapitalet från den föreslagna företrädesemissionen att kunna investeras till fullo i det gemensamma bolagets fortsatta utveckling. Mer information finns att läsa på vår hemsida. Vi kommer även att hålla ett antal investerarpresentationer så snart prospektet för den föreslagna företrädesemissionen är publicerat.

Sammanfattningsvis bedömer vi att i och med förvärvet av Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik kan Prolight Diagnostics bli ett unikt bolag inom POC testing. Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra analyser med sådan enkelhet, känslighet och med oerhört låga detektionsnivåer som med Psyros Diagnostics POC teknik. Den nya banbrytande tekniken, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod, kan därför innebära ett paradigmskifte inom POCT för klinisk diagnostik. Vi ser därför på framtiden med stor tillförsikt och med stor potential till värdeökning för Prolight Diagnostics. Vi hoppas att även ni vill vara med på denna spännande resa tillsammans med oss.

Lund 22 februari 2022

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 22 februari 2022.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-02-22.pdf
Prolight Diagnostics Bokslutskommunike.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.