Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q3, 2022

Finansiell översikt

Tredje kvartalet 2022 Koncern (Bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 100 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 179 TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 675 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 63 448 TSEK per 30 september 2022.

Tredje kvartalet 2022 Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 22 (30) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 967 (-1 949) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 700 (-2 780) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 59 177 (45 420) TSEK per 30 september 2022.

Koncernen
Koncernens utveckling under kvartal 3, 1 juli till 30 september 2022
En koncern bildades den 1 mars 2022 när Prolight Diagnostics AB slutförde förvärvet av det engelska dotterbolaget Psyros Diagnostics Ltd. Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde avser perioden 1 mars till 30 september 2022 och kvartal 3, 1 juli till 30 september 2022.

Intäkter
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning.
Periodens övriga intäkter uppgick till 2 099 818 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros.

Kostnader och resultat
Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 7 278 734 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

Finansiering och kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 675 019 kr.
 • Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 341 533 kr och består i perioden främst av aktiverade utvecklingskostnader om 4 285 450 kr kopplade till bolagets produktutveckling.
 • Det totala kassaflödet för perioden var – 11 977 552 kr.
 • Likvida medel för koncernen per den 30 september 2022 var 63 447 881 kr.

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2022 till 198 850 000 kr.
 • Kortfristiga fordringar uppgick till 1 879 488 kr och kortfristiga skulder uppgick till
  5 251 763 kr.
 • De totala tillgångarna uppgick per den 30 september 2022 till 204 101 762 kr och består främst av förvärvade immateriella anläggningstillgångar 23 125 450 kr och immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 115 122 722.
 • Soliditeten var 97 procent.

Moderbolaget
Moderbolagets utveckling under perioden 1 juli till 30 september 2022

Intäkter
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 22 462 (30 223) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

Kostnader och resultat

 • Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 1 989 567 (1 978 785) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.
 • Finansnettot var -2 kr (0).
 • Resultatet för kvartalet uppgick till -1 967 108 kr (-1 948 562).

Finansiering och kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9 700 400 kr (-2 779 932).
 • Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 285 450 kr (-23 973) och består av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling.
 • Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats.
 • Det totala kassaflödet för kvartalet var -13 946 850 kr (-2 803 905).
 • Likvida medel per den 30 september 2022 var 59 176 989 kr (45 420 029).

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 206 568 474 kr (147 624 618).
 • Kortfristiga fordringar uppgick till 11 462 899 kr (452 512) och kortfristiga skulder till
  2 476 036 (1 126 642).
 • De totala tillgångarna uppgick per den 30 september 2022 till 209 044 510 kr (148 044 510) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 138 404 623 (102 878 718).
 • Soliditeten var 99 procent (99).

*Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Prolight Diagnostics meddelade att bolaget emitterar nya aktier i en kvittningsemission till bolagets brittiska samarbetspartner The Technology Partnership (TTP). Emissionen görs som betalning för den fordran som TTP har på Prolight för utvecklingsprojektet inom distribuerad testning som kommunicerades den 16 december 2021.
 • Prolight Diagnostics har tecknat avtal om kommersialisering gällande POC-plattformen PLD MicroFlex med bolagets teknik- och utvecklingspartner, The Technology Partnership (TTP), i Cambridge, Storbritannien i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight Diagnostics att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.
 • Prolight Diagnostics meddelade att Psyros högkänsliga immunanalys kan detektera låga nivåer av specifika protein digitalt. Dessa reproducerbara proof-of-performance-resultat med det sköldkörtelstimulerande hormonet TSH (Thyroid Stimulating Hormone) är ett mycket viktigt steg mot att utveckla en högkänslig analys för digital detektering av det specifika proteinet troponin för att upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.

Kommentar från VD

Efter kvartalets slut kunde vi meddela att avtal om kommersialisering avseende POC-plattformen PLD MicroFlex har tecknats med vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner.

Vi tror fortfarande starkt på tekniken – att upptäcka proteiner (Pro) genom ljus (light) i ett optiskt system – som lade grunden till Prolight Diagnostics, men i dagens utmanande marknad behöver vi prioritera våra resurser och kapital. Styrelsen beslutade därför efter noga övervägande att ingå ett avtal om kommersialisering med TTP avseende vår POC plattform PLD MicroFlex. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight Diagnostics att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.

Valet föll på TTP, dels för att TTP har detaljkunskap om PLD MicroFlex, dels för att TTP har relevant affärsutvecklingserfarenhet. TTP har ett omfattande internationellt nätverk med ett mycket stort antal industriella partners med vilka många framgångsrika samarbeten inom produktutveckling har genomförts och sedan gått vidare till industriell tillverkning och licensiering. Vår uppfattning är att TTP har den samlade tekniska kunskap som krävs för att på bästa och snabbaste sätt fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att hitta en industriell samarbetspartner och tagare av PLD MicroFlex.

I och med avtalet med TTP stärker vi fokus på vårt POC-system för digital immunanalys som idag utvecklas i mycket snabb takt i vårt brittiska dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd (Psyros). Dessutom säkerställer vi att våra resurser kan koncentreras till den av våra POC-plattformar som vi tror mest på. Den patentsökta digitala immunanalysen, där varje molekyl räknas, innebär att biomarkörer kan upptäckas i extremt låga koncentrationer med hög känslighet och precision.

Efter utgången av kvartalet erhöll vi reproducerbara resultat från en proof-of-performance-studie som bekräftade att denna högkänsliga, digitala immunanalys kunde detektera oerhört låga nivåer av ett specifikt protein, sköldkörtel stimulerande hormon (TSH), i human plasma. Dessa låga uppmätta koncentrationsnivåer ligger i sin tur inom ramen för vad som krävs för att med högkänsligt troponin kunna utesluta en hjärtinfarkt enligt gällande riktlinjer[1].

I denna studie låg fokus på att optimera vår unika teknik, sk ”core technology”. Vi valde därför TSH som är ett mycket väl kategoriserat test och inte minst då Psyros grundare har en mycket stor erfarenhet av detta etablerade test. Samtidigt är TSH en bra proxy för troponin då dessa två proteiner är av likartad storlek. Resultaten från denna studie är en viktig milstolpe och bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av en högkänslig analys för digital detektering av troponin, men även för utvecklingen av ytterligare kliniska tester inom andra stora indikationsområden.

Nästa viktiga milstolpe är proof-of-performance för just troponin, vilket vi arbetar målmedvetet för att kunna visa före sommaren 2023. Vi avser även att teckna kontrakt med en underleverantör för att accelerera utvecklingen av vårt digitala immunanalysinstrument. Parallellt är vår ambition att sätta upp de första delarna av en utvecklingsproduktionslinje för testkortstillverkning i våra egna lokaler. Dessutom, för att öka medvetenheten om vårt digitala immunanalyskoncept, siktar vi på att i juli nästa år kunna visa upp det på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), vilken anses vara en av de största bland experter inom industrin.

För att snabbt och effektivt kunna driva utvecklingen vidare med egna resurser har vi under kvartalet lyckats attrahera ett flertal nya kompetenta medarbetare. I början av kvartalet kunde vi välkomna fyra affärskritiska nyrekryteringar. De är Mark Swayne, Senior Scientist, Sam Fincham, System Engineer, Daniel Hollands, Mechanical Engineer samt Andrew Goodenough, Head of Quality and Regulatory Affairs, som kommer att leda den viktiga implementeringen av vårt säkerhets- och kvalitetsledningssystem samt det regulatoriska arbetet.

Dessutom anställde vi nyligen Karl Bullen som Head of Manufacturing, för att säkerställa vår interna tillverkningskompetens när vi nu planerar produktionen av vårt digitala POC-system. Karl Bullen tillträdde den 31 oktober och kommer närmast från Recipharm där han var Head of Operations. Vi är oerhört glada att lyckas attrahera så senior och kompetent personal.

Sammantaget har vi idag ett oerhört motiverat och erfaret team på plats och dessutom en styrelse med gedigen branscherfarenhet. Vår unika produktplattform för digital immunanalys har en enorm potential och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. Analysen kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för många andra kliniska tester inom stora indikationsområden. Vårt digitala POC-system är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör systemet oerhört kostnadseffektivt, vilket är precis det marknaden efterfrågar. Vi är extremt motiverade att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i november 2022
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

[1] European Cardiology Society´s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial infarction.

Livesändning
Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin kommenterar delårsrapport Q3 i en livesändning på bolagets hemsida fredagen den 2:a december kl 13:00. I sändningen ges även möjlighet till att ställa frågor genom en integrerad chatt eller i förväg inskickade frågor till ub@prolightdiagnostics.se.
Länk: https://prolightdiagnostics.se/live