Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt

Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 75 530 TSEK per 30 juni 2022.

Andra kvartalet Q2 2022 Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 56 (48) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 679 (-2 132) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 560 (- 1 631) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 73 124 (48 224) TSEK per 30 juni 2022.

Koncernen

Koncernens utveckling under kvartal 2, 1 april till 30 juni 2022
En koncern bildades den 1 mars 2022 när Prolight Diagnostics AB slutförde förvärvet av det engelska dotterbolaget Psyros Diagnostics Ltd. 

Intäkter
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning. Periodens övriga intäkter uppgick till 2 311 155 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros och valutakursvinster.

Kostnader och resultat
Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 9 365 314 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

Finansiering och kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 209 923 kr.
 • Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till
  -4 349 296 kr och består i perioden av främst aktiverade utvecklingskostnader om 4 046 087 kr kopplade till bolagets produktutveckling.
 • Nyemission om 65 689 995 kr efter emissionskostnader om -15 520 104, netto 50 169 891 har genomförts under perioden.
 • Det totala kassaflödet för perioden var 35 610 672 kr
 • Likvida medel för koncernen per den 30 juni 2022 var 75 529 681 kr.

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 juni 2022 till 204 001 534 kr.
 • Kortfristiga fordringar uppgick till 2 075 365 kr och kortfristiga skulder uppgick till 8 073 507 kr.
 • De totala tillgångarna uppgick per den 30 juni 2022 till 212 075 041 kr och består främst av förvärvade immateriella anläggningstillgångar 23 125 450 kr och immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 110 838 889 kr.
 • Soliditeten var 96 procent.

Moderbolaget

Moderbolagets utveckling under perioden 1 april – 30 juni 2022

Intäkter
Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 55 673 kr (47 827) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

Kostnader och resultat

 • Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 4 734 162 kr (2 179 660) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.
 • Finansnettot var -1 006 kr (0).
 • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 679 495 kr (-2 131 833).

Finansiering och kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 560 387 kr
  (-1 630 777).
 • Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till

-4 046 087 kr (0) och består av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling.

 • Nyemission om 65 689 995 kr efter emissionskostnader om 15 520 104, netto 50 169 891 har genomförts under perioden.
 • Det totala kassaflödet för kvartalet var 39 563 417 kr (-1 652 301).
 • Likvida medel per den 30 juni 2022 var 73 123 839 kr (48 223 934).

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 208 496 582 kr (149 573 180).
 • Kortfristiga fordringar uppgick till 4 146 305 kr (174 938) och kortfristiga skulder till 2 892 734 (1 680 437).
 • De totala tillgångarna uppgick per den 30 juni 2022 till 211 389 316 kr (151 253 617) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 134 119 173 (102 854 745).
 • Soliditeten var 99 procent (99).

*Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, lämnade in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC-teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och lämnades in till Intellectual Property Office i Storbritannien.
 • Tobias Volker antog rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros Diagnostics. Henrik Ljung tillträdde som CFO för koncernen Prolight Diagnostics. Båda kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD Ulf Bladin.
 • Prolight Diagnostics årstämma ägde rum den 20 maj 2022. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund och Ulf Bladin.
 • Till styrelseledamöter nyvaldes Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Masoud Khayyami valdes till ny ordförande för styrelsen.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Prolight Diagnostics extrastämma ägde rum den 4 augusti 2022 och beslutade om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och till styrelseledamoten Maria Holmlund, samt personaloptioner för anställda.

VD:s kommentar

Vi har under kvartalet säkerställt den praktiska integrationen med vårt nyförvärvade dotterbolag Psyros Diagnostics (Psyros). Samarbetet i den nya koncernen har praktiskt taget fått en flygande start och vi arbetar nu fokuserat och målmedvetet med utvecklingen av båda våra plattformar, PLD MicroFlex och Psyros POC-system för digital immunanalys. Parallellt med dessa utvecklingsarbeten fortsätter våra dialoger med potentiella industriella partners.

Psyros unika POC-teknik, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod, har rönt mycket uppmärksamhet. Tekniken har dessutom möjlighet till multiplex och möjliggör mätning av biomarkörer med extremt låga detektionsnivåer. Det skapar förutsättningar att introducera många nya kliniska tester i POC-format, exempelvis för demens och traumatiska hjärnskador (neuropatologi), samt sepsis och autoimmuna sjukdomar (immunsystemdysfunktion), vilket kan innebära ett paradigmskifte inom vården.

I april lämnades den tredje patentansökan för Psyros banbrytande POC-teknik in till Intellectual Property Office i Storbritannien.  Det sökta patentet innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler, vilket bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare samtidigt som detektionssystemet förenklas, vilket i sin tur möjliggör lägre kostnader för instrumentet. Vi bedömer att denna innovation väsentligt ökar värdet av vår produkt.

Drivet av många faktorer, inte minst lärdomarna från Covid-pandemin, har flera industriella aktörer uttryckt stort intresse att kunna erbjuda sina existerande tester, som idag bara finns på centrala laboratorium, till mindre labb och kliniker med POC-instrument, ett område som benämns distribuerad testning.

Utvecklingsarbetet för PLD MicroFlex inom distribuerad testning sker tillsammans med vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP). Arbetet påbörjades i januari och kommer pågå under resten av 2022. Tillsammans med TTP bedömer vi att projektet kommer att stärka den dialog Prolight Diagnostics för med ett antal potentiella industriella partners kring deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg.

Vi visade upp vårt POC-system i montern hos TTP under den internationella medtech kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), i Chicago, vilket rönte god uppmärksamhet och stort intresse. När konkreta resultat finns från den pågående studien öppnar detta för mer konkreta diskussioner med potentiella partners.

Den globala covidpandemin har ökat intresset för patientnära testning markant vilket inte minst visade sig i att totalmarknaden för POC under 2021 uppgick till 34,6 miljarder USD (2020 uppgick den till 29,1 miljarder USD) och den förväntas växa årligen med 7,9 procent och bli värd 70,9 miljarder USD 2030 .

Tobias Volker utnämndes i april till tillförordnad vd för Psyros och ingår i koncernens ledningsgrupp. Han är sedan årsstämman den 20 maj också styrelsemedlem i Prolight Diagnostics. Den nya styrelsen består av Masoud Khayyami (orförande), Maria Holmlund, Tobias Volker, Ulf Bladin samt Steve Ross och Aileen McGettrick, båda medgrundare av Psyros.

Henrik Ljung är koncernens nya CFO och ingår sedan april tillsammans med Tobias Volker i Prolight Diagnostics ledningsgrupp. I slutet av juni kunde vi även meddela fyra affärskritiska nyrekryteringar. De är Mark Swayne, Senior Scientist, Sam Fincham, System Engineer, Daniel Hollands, Mechanical Engineer samt Andrew Goodenugh, Head of Quality and Regulatory Affairs, som kommer att leda den viktiga implementeringen av vårt säkerhets- och kvalitetsledningssystem samt det regulatoriska arbetet.

Vi har på kort tid lyckats integrera Psyros i vår nya koncern och blivit ännu starkare. Vi har ett oerhört motiverat och erfaret team på plats och en styrelse med gedigen branscherfarenhet. Vi har två teknologiskt högtstående produktplattformar. Tillsammans kommer vi att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i augusti
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022 kl 08.30.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-08-29.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q2 2022.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2021 till USD 34,6 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.