Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt

Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022.

Första kvartalet Q1 moderbolag 1 januari till 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 144 (1) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 554 (-1 459) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 382 (- 1250) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 33 560 (49 876) TSEK per 31 mars 2022.

Koncernens utveckling för perioden 1 mars – 31 mars 2022

En koncern bildades den 1 mars 2022 när Prolight Diagnostics AB tillträdde det tidigare förvärvade engelska dotterbolaget Psyros Diagnostics Ltd. Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde avser endast perioden 1-31 mars 2022.

Intäkter

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning. Periodens övriga intäkter uppgick till 1 298 211 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros Diagnostics och valutakursvinster.

Kostnader och resultat

Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 4 972 941 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

Finansiering och kassaflöde

 • Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 966 015 kr och består i perioden av förvärv av verksamhet om -2 329 901 kr relaterat till det engelska bolaget Psyros Diagnostics Ltd och dess POC teknik och av aktiverade utvecklingsutgifter om -1 354 706 kr kopplade till bolagets produktutveckling.
 • Det totala kassaflödet för perioden var -837 056.
 • Likvida medel för koncernen per den 31 mars 2022 var 39 827 357 kr.

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 mars 2022 till 160 860 913 kr.
 • Kortfristiga fordringar uppgick till 5 030 809 kr och kortfristiga skulder uppgick till 14 140 759 kr.
 • De totala tillgångarna uppgick per den 31 mars 2022 till 175 001 672 kr och består främst av förvärvade immateriella anläggningstillgångar 23 125 140 kr och immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 106 793 650 kr.
 • Soliditeten var 91 procent.

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.

Moderbolagets utveckling för perioden 1 mars – 31 mars 2022

Intäkter

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 143 642 (838) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

Kostnader och resultat

 • Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 2 698 095 kr (1 460 435) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.
 • Finansnettot var 0 kr (0).
 • Resultatet för kvartalet uppgick till -2 554 452 kr (-1 459 597).

Finansiering och kassaflöde

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 382 353 kr (-1 250 445).
 • Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -27 194 368 kr (0) och består i perioden av förvärv av det engelska bolaget Psyros Diagnostics Ltd. om 19 500 000 kr, förvärvskostnader om 3 817 882 kr och av aktiverade utvecklingsutgifter om 3 876 486 kr kopplade till bolagets produktutveckling.
 • Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats.
 • Nyemission om 19 500 000 kr före emissionskostnader har genomförts under perioden.
 • Det totala kassaflödet för kvartalet var -10 325 544 kr (-1 250 445).
 • Likvida medel per den 31 mars 2022 var 33 560 422 kr (49 876 235).

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 163 006 187 kr (151 705 013).
 • Kortfristiga skulder uppgick till 4 922 040 kr (1 205 575) och bolaget saknar långfristiga skulder.
 • De totala tillgångarna uppgick per den 31 mars 2022 till 167 928 228 kr (152 910 588) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 106 755 204 kr (102 833 221). Och andel i koncernbolag 23 317 882 kr.
 • Soliditeten var 97 procent (99).

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Prolight Diagnostics tecknade ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.
 • Prolight Diagnostics beslutade om företrädesemission av units om cirka
  77 MSEK villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.
 • Bolaget kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2022 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A i Lund.
 • Prolight Diagnostics tillträdde aktierna i Psyros Diagnostics Ltd. den 1 mars 2022 genom en apportemission.
 • Prolight Diagnostics genomförde en företrädesemission vilken tecknades
  till nivån för garantin om cirka 80 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka
  62 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, lämnade in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och inlämnades till Intellectual Property Office i UK. 
 • Tobias Volker antog rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros Diagnostics. Henrik Ljung tillträdde som CFO för Prolight Diagnostics koncern. Båda två kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD Ulf Bladin. 
 • Integrationen mellan Psyros Diagnostics och Prolight Diagnostics är i full gång. Psyros fyra grundare, och tf dotterbolagschefen hade tillsammans med styrelsen kickoff på Prolights kontor i Lund.
 • Årsstämman den 20 maj 2022 kommer att genomföras via förhandsröstning. 
 • I nuläget är det vår preliminära bedömning att Bolaget inte kommer att ha någon signifikant påverkan, direkt eller indirekt, av kriget i Ukraina, dock följer vi löpande utvecklingen. 

VD:s kommentar

Den främsta nyheten under kvartalet var att vi efter mycket idogt arbete lyckades förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics ltd, som därmed blev ett helägt dotterbolag till Prolight Diagnostics och en koncern bildades. Det förvärvade bolagets unika och banbrytande POC teknik, där enskilda molekyler kan räknas digitalt, har rönt mycket uppmärksamhet. I hård konkurrens tilldelades bolaget i slutet på förra året det prestigefyllda stipendiet inom ramen för ”pioneering MedTech innovations” om cirka 10 MSEK, från den kritiskt granskande myndigheten SBRI Healthcare i Storbritannien.

Ett kvitto på att vi gör ständiga framsteg är bl.a att vi under perioden lämnade in den tredje patentansökan över Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och har inlämnats till Intellectual Property Office i UK. Denna innovation bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare på bolagets POC plattform samtidigt som detektionssystemet förenklas, vilket i sin tur möjliggör lägre kostnader för instrumentet. Vi bedömer att denna innovation väsentligt ökar värdet av vår produkt.

För att kunna fortsätta den höga utvecklingstakten behövde vi generera mer kapital till det gemensamma bolaget. Trots kriget i Ukraina och ett turbulent börsklimat lyckades vi under första kvartalet i år attrahera cirka 62 MSEK före emissionskostnader. Härigenom får det gemensamma bolaget möjlighet att fortsätta driva utvecklingen mot våra högt uppsatta mål.

Under början av detta år har vi dessutom lyckats tillsätta en mycket erfaren och kompetent t.f. dotterbolagschef i Tobias Volker och CFO för koncernen i Henrik Ljung. Under kommande kvartal kommer vi att fortsätta arbetet med att rekrytera fler talanger till vårt redan starka team, men också att fortsätta integrationen mellan våra två bolag som nu bildar en koncern. Läs gärna vårt senaste investerarbrev för maj där flera av våra nya nyckelmedarbetare presenteras och intervjuas i samband med den kick-off som vi hade på vårt huvudkontor i Lund.

I det nya gemensamma bolaget är vår uttalade ambition att tillsammans utveckla de mest innovativa POC systemen på marknaden. Vi vill bidraga till att patienterna ska få tidig och korrekt diagnos av sina vårdgivare och därigenom kunna erbjudas snabb, adekvat och effektiv vård. I takt med att våra utvecklingsarbeten fortskrider för såväl PLD MicroFlex som för Psyros POC system fortsätter parallellt även våra dialoger med potentiella industriella partners. För PLD MicroFlex pågår utvecklingsarbetet tillsammans med vår teknik och utvecklingspartner TTP inom distributed testing. Arbetet påbörjades under januari 2022 och kommer pågå under resten av 2022.

Tillsammans med TTP bedömer vi att detta projekt kommer att stärka den pågående dialogen Prolight Diagnostics för med ett antal potentiella industriella partners kring deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg. Min uppfattning är att vi kommer att få stor nytta av våra nya, mycket kompetenta medarbetare för att lyckas utveckla unika POC system, likväl i vår strävan att genomföra en framgångsrik exit.

Sammanfattningsvis har vi nu ett oerhört motiverat team på plats med lång, gedigen erfarenhet som tidigare dessutom har utvecklat andra POC system hela vägen fram till en framgångsrik exit. Tillsammans kommer vi att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i maj 2022

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl 14.00.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-05-20.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q1 2022.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensiv-vårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.