Prolight Diagnostics tillförs cirka 62 MSEK genom företrädesemission

Prolight Diagnostics AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 62 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Prolight Diagnostics företrädesemission att totalt 89 855 070 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. 13 265 565 units, motsvarande cirka 9,2 MSEK och cirka 11,8 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 784 110 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 0,7 procent av erbjudna units. 75 805 395 units, vilket motsvarar cirka 67,8 procent av totalt erbjudna units, tecknades av emissionsgaranterna upp till den garanterade nivån av erbjudandet.

Garanter i transaktionen, som efter emissionens genomförande genom tilläggsavtal åtagit sig partiell lock-up på tecknade units utifrån ursprungligt garantiavtal, och som efter uppdelning i aktier och teckningsoptioner omfattar enbart aktier, erhåller 6 procent tillkommande ersättning på tidigare ingångna garantiåtaganden enligt beslut av styrelsen fattat i samband med tilldelningsbeslutet i företrädesemissionen. Denna tillkommande ersättning kvittas i sin helhet mot units till motsvarande villkor som i emissionen, och kommer totalt att uppgå till 5 347 821 units, motsvarande ett kapitalbelopp om ca 3,7 MSEK.

En unit emitteras till en kurs om 0,69 SEK per unit, motsvarande 0,69 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner, en vardera av serie TO4 respektive TO5. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,95 SEK. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari till och med 29 februari 2024 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 1,20 SEK.

Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier ökas med 95 202 891 och att lika många teckningsoptioner av serie TO 4 och TO 5 utges.

Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 9 520 289,10 kronor till 27 747 033,80 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 277 470 338 efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket.

Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut idag.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i transaktionen.

– Förvärvet av Psyros Diagnostics ger oss en helt unik digital point-of-care (POC) plattform. Med finansieringen på plats kan vi nu vidareutveckla våra plattformar enligt de uppsatta målen. Det är en mycket spännande tid vi har framför oss, kommenterar Prolight Diagnostics VD, Ulf Bladin.

För ytterligare information:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl.16:30 den 25 mars 2022.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-03-25.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.