Rättelse: Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics

Rättelse avser datum under rubrik Anmälan m.m., samt under rubrik Förvaltarregistrerade aktier , där datum som angetts ska vara fredagen den 10 maj ( och inte torsdagen den 9 maj vilket tidigare felaktigt angetts) . Korrekt kallelse återfinns nedan.

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 maj 2019, dels senast klockan 16.00 den 10 maj 2019 ha anmält sig skriftligen till Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller per telefon 046-16 20 70 eller per e-post till info@prolightdiagnostics.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 maj 2019 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.prolightdiagnostics.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Förslag avseende punkt 9
Förslaget är att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Förslag avseende punkt 10
Förslaget är att styrelsearvoden skall utgå med 75 000 kr till ledamot och 150 000 kr till ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Förslag avseende punkt 11
Förslaget är omval av Mats Persson, Ingemar Kihlström, Masoud Kayyami och Maria Holmlund. Till revisor föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.

Förslag avseende punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 35 000 000 aktier.

Skälet till förslaget är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar och förvärv.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund från och med den dag som följer av aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att finnas på Bolagets hemsida.

Övrigt
För beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i april 2019

Prolight Diagnostics AB (publ)
STYRELSEN

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kallelse till arsstamma.pdf