Styrelsen i Prolight Diagnostics har beslutat att genomföra en företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde

Emissionen omfattar ca 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till ca 85 %.

Styrelsen har, i enlighet med Årsstämmans bemyndigande, idag beslutat att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. Villkoren är att tretton (13) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade Units, var och en innehållande en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Tre teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en aktie för 2,85 Kr under februari 2019. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i emissionen blir ca 19 %. Om även teckningsoptionerna nyttjas fullt ut blir den sammanlagda utspädningen ca 24 %.

Bakgrund till emissionen

Första fasen i Prolights utveckling av en Point of Care-plattform avslutades framgångsrikt i mars månad 2018, efter att instrument och testkortprototyp uppvisat önskad kemisk och tekniska prestanda. Prolight har nyligen startat fas 2 i utvecklingen.

Första fasen fokuserade på att säkerställa att förutsättningar finns för att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

Projektets fas 2, som även fortsättningsvis ska bedrivas tillsammans med samarbetspartnern The Technology Partnership (TTP) i Cambridge, Storbritannien, innefattar vidare optimering och instrumentutveckling samt färdigställande av testkort. Framtagning av ytterligare analyser inom hjärtmarkörområdet och/eller andra kliniska områden planeras efter slutförd utveckling av testet för högkänsligt troponin.

Emissionen beräknas tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela fas 2, samt löpande drift av bolaget för minst 12 månader framåt. Huvuddelen, cirka 30 Mkr, kommer att avsättas till vidareutveckling av högkänsligt troponin enligt plan.

Det är styrelsens bedömning att detta är den mest lämpliga prioriteringen för att på ett optimalt sätt utveckla produkten till framtida patientnytta och samtidigt bygga bolagsvärde.

Sammanfattning av erbjudandet

Företrädesrätt: Tretton (13) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) Units. Varje bef. aktie ger en uniträtt och 13 st uniträtter ger rätt att teckna 3 Units till kurs 2,25 kr/Unit.

En Unit består av en aktie och en teckningsoption (TO3). Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari t o m 28 februari 2019 teckna ytterligare en ny aktie för 2,85 SEK/st.

Emissionsbelopp vid full teckning är ca 40 MSEK före emissionskostnader. Vid fulltecknad emission kan upp till 17 683 704 aktier och 17 683 704 teckningsoptioner av serie TO3 komma att emitteras. Garanter i emissionen skall ersättas via kvittning mot nyemitterade Units till samma villkor. Därtill avses senare att beslutas om kvittning av delar av ersättningen till Bolagets finansiella rådgivare.

Emissionen är garanterad upp till ca 85 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Garantiförbindelser har säkerställts genom sedvanliga garantiavtal, inga säkerheter har i samband med detta ställts eller likvida medel deponerats för uppfyllandet av dessa garantiåtaganden. Muntliga utfästelser om teckning uppgående till totalt minst 2,5 Mkr har erhållits från bolagsledning, styrelse samt större aktieägare.

Teckningstid är preliminärt den 4 juni t o m den 20 juni 2018. Avstämningsdag den 31 maj 2018. Första dag för handel exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 30 maj 2018. Utfallet av emissionen beräknas att offentliggöras omkring den 26 juni 2018.

Ett prospekt kommer att upprättas som beskriver erbjudandet i detalj och kommer att publiceras inför teckningsperioden.

30 april 2018

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 den 30 april 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-04-30.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.