Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

Som tidigare kommunicerats har en intern transaktion av i Prolight Diagnostics-aktien genomförts mellan två bolag, vilka båda ägdes av Masoud Kayyami. Transaktionen innebar att MK Capital AB:s innehav av Prolight Diagnostics-aktier flyttades till Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB).

Därefter har Cardeon AB förvärvat Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB), som därmed blir ett dotterbolag till Cardeon AB.

Masoud Khayyami är ledamot i styrelserna för Prolight Diagnostics AB, Cardeon AB samt Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB). De två sistnämnda bedöms därför vara närstående till Masoud Khayyami i hans egenskap som insynsperson i Prolight Diagnostics AB. Transaktionerna har därför på sedvanligt sätt anmälts i Finansinspektionens register över insynspersoner.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-07-10.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.