Ytterligare ett viktigt steg taget i utvecklingen av en flexibel Point of Care plattform med hög testprestanda

Utvecklingsarbetet har nu tagit ytterligare ett viktigt steg. Prolight Diagnostics har med framgång inkorporerat micro ELISA teknologin (teknologi från från Prolight Diagnostics) i The Technology Partnerships, (TTP) , micro flödes-teknologi. Detta innebär att den välbeprövade ELISA teknologin i micro format kan utnyttjas i en ny flexibel och kontrollerbar flödesteknologi, där hög känslighet kan kombineras med stor flexibilitet i ett litet format. Detta möjliggör vidareutveckling av en funktionell Point of Care plattform med hög testprestanda och hög flexibilitet.

Utvecklingsarbetet med The Technology Partnership, i Cambridge, startades i januari och redan i maj uppnåddes en viktig första milstolpe. Vi kunde då konstatera att den viktigaste mätparametern i vårt framtida test för hjärtinfarkt, testets känslighet som ger möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin, utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostik-marknadens satta kriterier.

Efter ytterligare cirka en månads utvecklingsarbete har vi nu uppnått ännu ett viktigt delmål i form av integrering av en välbeprövad teknologi i en ny innovativ flödesteknologi i micro-format.

8 juni 2017

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-06-08.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.