Ytterligare kommersiell möjlighet för Prolight Diagnostics POC plattform

Behovet av tillförlitlig diagnostik har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad ”distributed testing”. Styrelsen har därför beslutat att starta en särskild utveckling inom detta nya område tillsammans med bolagets teknologiparter, brittiska TTP (The Technology Partnership).

Uppbyggnaden av PLD MicroFlex POC plattform med den unikt integrerade centrifugen och det primära blodprovtagningsröret, som båda är patentsökta, speglar väl hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda. TTP bedömer därför att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas så att existerande centrala laboratorietester inom flera kliniska områden även kan erbjudas till POC och mindre labb utan större kemiska förändringar. Härigenom skulle stora kostnads- och tidsbesparingar kunna uppnås för de bolag som önskar erbjuda sina befintliga tester till den växande marknaden för distributed testing.

”Mot bakgrund av att det finns ytterligare en ny potentiell marknad för Prolight har styrelsen beslutat att ge TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD MicroFlex plattform dedikerat för POC/distributed testing för existerande centrala laboratorietester, inklusive multiplex tester. Härigenom hoppas vi att potentiella partners intresse för Prolight Diagnostics kommer att bibehållas och stärkas”, säger VD Ulf Bladin.

Arbetet med det nya utvecklingsområdet kommer att starta under januari månad. Styrelsen bedömer att denna satsning ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform och stärker Prolight Diagnostics kommersiella möjligheter.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin, VD
Telefon: 046-16 20 65
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.16:00 den 22 november 2021.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2021-11-22.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Bolaget har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.