Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2023

Finansiell översikt Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023 Koncern(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).• Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 941 (2 051) TSEK.• Resultatet efter skatt uppgick till -2 382 (-2 809) TSEK.• Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,01 (-0,01) SEK.• Kassaflödet från […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översiktFjärde kvartalet, okt – dec 2022 KoncernBildad 1 mars 2022 Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 050 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till – 2 809 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,01 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 436 TSEK. Likvida medel uppgick till 54 111 TSEK per 31 december […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt Fjärde kvartalet, okt – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 29 (361) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 315 (-1 417) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 534 (-8 228) TSEK. Helår, jan – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 (825) TSEK. Resultatet […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020 Fjärde kvartalet Övriga rörelseintäkter uppgick till 361 (94) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 417 (-754) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 228 (-494) TSEK. Helåret 2020 Övriga rörelseintäkter uppgick till 824 (163) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick […]

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 publicerad

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal okt-dec jan-dec Belopp i kronor 2019 2018 2019 2018 Omsättning, kr 0 0 0 0 Likvida medel, MSEK 15,5 20,9 15,9 20,9 Soliditet, % 97 95 97 95 Kassalikviditet, % 487 526 487 526 Antal […]

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2018 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.45 den 14 februari 2019. 14 februari 2019 För […]

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2017 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2017 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 14 februari 2018 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2018-02-14.pdfProlight Diagnostics Bokslutskommunike 2017.pdf Denna […]

Bokslutskommuniké 2016 Prolight Diagnostics

Finansiella nyckeltal Omsättningen 2017 uppgick till 0 kronor (0) och årets resultat blev – 2,0 MSEK (-2,1). Likvida medel per 2016-12-31 uppgick till 23,2 MSEK (0,8) Väsentliga händelser under 2016 SamarbetsavtalUnder första delen av 2016 fokuserade Prolight Diagnostics på upprättandet av ett avtal med vår etablerade samarbetspartner The Technology Partnership (TTP i Cambridge UK), i […]