Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q1, 2024

Finansiell översikt Första kvartalet, 1 januari – 31 mars, Q1 2024 Koncern(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 68 (39) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -8 929 (-7 580) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,02 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande […]

Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q1, 2023

Finansiell översiktFörsta kvartalet Q1 2023 Koncern(siffror inom parentes avser enbart mars 2022 då koncernen bildades 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 39 (1 298) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till –7 580 (-3 675) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,02) SEK. Kassaflödet från den löpande […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK. Resultat per aktie: -0,02 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK. Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022. […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport Q1 2021

Finansiell översikt första kvartalet Första kvartalet Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK. Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021Valberedningen föreslog beslut om omval av […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se Nyckeltal jan-mar helår 2020 2019 2019 Omsättning, kr – – – Likvida medel, MSEK 8,8 14,5 15,5 Soliditet, % 99 94 97 Kassalikviditet, % 715 264 487 Antal aktier vid periodens början 126 299 063 […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2019 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q1 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se 16 maj 2019 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2018 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q1 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 16 maj 2018 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2017 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q1 2017 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 19 maj 2017 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2017-05-19.pdfProlight Diagnostics […]